Kuvan lähde


Opintojakso 1:  Johdatus lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin (3 op)

Opintojakso käsittää äidinkielen ja kirjallisuuden moduulit 1 ja 2. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi opintojakson keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty paikallisesti, että opiskelija tutustuu lukion äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisiin tekstilajeihin kirjoitustaidon vastaukseen eli esseeseen ja lukutaidon vastaukseen.


Moduulin 1 tavoitteet ja sisällöt

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.


Moduulin keskeiset sisällöt ovat seuraavat:


 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
 • kielen- ja tekstinhuoltoa

 

Moduulin 2 tavoitteet ja sisällöt

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

,

Moduulin keskeiset sisällöt ovat seuraavat:


 • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
 • monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite
 • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet


Opintojakso yhdistyy kuvataiteen moduuliin "Omat kuvat, jaetut kulttuurit" (2 op). Äidinkielen  ja kuvataiteen  välillä toteutetaan yhteistyötä, jonka muoto voi vaihdella lukuvuosittain. 


Opintojakson arvioitavat työt: 

 • Kirjoitustaidon vastaus, joka tehdään mallirakenteen pohjalta tai ilman mallirakennetta opiskelijan oman valinnan mukaan, arviointi asteikolla 4-10. (Lähtötasotesti)
 • Kieliaiheinen kirjoitustaidon vastaus, joka tehdään yhden tai kahden aineiston pohjalta.
 • Kolme lukutaitovastausta:

-Tekstin kontekstien analyysi arviointi 4-10

.Tekstin osien  analyysi, arviointi 4-10

-Kuvan analyysi, arviointi 4-10

 • Kaunokirjallisuustehtävät opintojakson romaanin pohjalta, arviointi 4-10. Opintojakson romaani on Antti Röngän teos Jalat ilmassa (2019). Muista lainata teos ajoissa!
 • Kielenhuollon koe, arviointi 4-10


Opintojakson etenemisjärjestys

Aikataulusta on luettavissa asioiden käsittelyjärjestys, mutta yhteen aiheeseen voidaan käyttää aikaa useita oppitunteja ja eteneminen tapahtuu ryhmän tarpeiden mukaan. 

 • Tekstilajin tutkiminen,  materiaali, Särmä-teoriakirjan s. 12-15
 • Teksti ja kontekstit, materiaali
 • Lukutaitovastaus 1: tekstin kontekstien analyysi, palautus 6.9.
 • Tekstin perustehtävät, materiaali
 • Tarkastelussa sanomalehden tekstilajit ja sanomalehtitekstin osat,  Materiaali
 • Lukutaitovastaus 2: sanomalehtitekstin osien analyysi, vastausta laaditaan koulussa 2*60 min.
 • Mitä on plagioiminen?, Materiaali
 • Mikä on essee, myös malliesseiden lukemista, Materiaali
 • Esseen tuottaminen prosessina, Aihion rajaaminen, päänäkökulma ja käsittelynäkökulmat
 • Essee ja rakennemallit
 •  Aineiston kanssa keskusteleminen, materiaali; kieliteemaista tekstien referointi ja omat kannanotot, moniäänisyys esseen kannalta tarkasteltuna
 • Oman aineistopohjaisen esseen tuottamista
 • Kuvan analyysi
 • Lukutaitovastaus 3, kuvan analyysi, vastaukseen käytetään koulussa 2*60 min.
 • Kielenhuollon kertaustunnit
 • Kielenhuollon testi
 • Opintojakson kaunokirjallisuustehtävien tekemistä