Kuvan lähde


Opintojakso 1:  Johdatus lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin (3 op)

Opintojakso käsittää äidinkielen ja kirjallisuuden moduulit 1 ja 2. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi opintojakson keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty paikallisesti, että opiskelija tutustuu lukion äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisiin tekstilajeihin kirjoitustaidon vastaukseen eli esseeseen ja lukutaidon vastaukseen.

Opintojakso toteutuu periodeissa 1a, 1b (syyslukukausi) ja jaksossa 3 A (kevätlukukausi 8.1.2024-6.2.2024)


Opintojakson tavoitteet ja sisällöt


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.
 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.


Opintojakson keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
 • kielen- ja tekstinhuoltoa
 • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
 • monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite
 • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet


Kuvan lähde


Opintojakson arvioitavat työt

Opintojakso ajoittuu syyslukukauteen periodeihin 1-2 ja kevätlukukauteen periodiin 3a.

Syyslukukauden työt:

 • Omaa äidinkielen opiskelua reflektoiva teksti
 • Otsikon pohjalta tuotettava 4000 merkkiä pitkä essee
 • Yhden aineiston pohjalta tuotettava 5000-6000 merkkiä pitkä aineistoessee
 • Lukutaitovastaus 1: Sanomalehtitekstin piirteiden analyysi
 • Jalat ilmassa -teoksen lukeminen ja siihen liittyvä Abitti-koe

Kevätlukukauden  työt

 • Lukutaitovastaus 3: Mainoksen kontekstien analyysi
 • Lukutaitovastaus 4: Audiovisuaalisen tekstin analyysi
 • Kielenhuollon koe (mikäli aikataulu sallii)

Kaikki suoritukset arvioidaan asteikolla 4-10. Huomaa, että jokaisen työn tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada arvosanan.

Lisäksi opiskelijan pitää olla tuottanut opintojakson aikana laajoja tuntitehtäviä, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Laajojen tuntitehtävien lista täydentyy opintojakson kuluessa.


Tuntitehtävät:

 • Referointi- ja kommentointiharjoitus


Opintojakson etenemisjärjestys

Etenemisjärjestyksessä yhteen aihekokonaisuuteen voidaan käyttää aikaa useita oppitunteja. Arvioitavat tekstikokonaisuudet on lihavoitu.

 • Äidinkielen tuntien säännöt ja opintojakson tavoitteet ja sisällöt,  Materiaali
 • Ydinvirke ja tukivirkkeet, Diaesitys ja tehtäviä
 • Omaa äidinkielen opiskelua reflektoiva teksti, jossa harjoitellaan ehjien kappaleiden rakentamista, Materiaali
 • Mikä on essee? Malliesseen lukeminen (Särmä s.102-103), Diaesitys
 • Esseen rakennemallit + luetaan ongelmanratkaisujärjestyksellä tuotettu essee,  Diaesitys
 • Oman otsikkoesseen tuottaminen tai essee itse valitun otsikon pohjalta, Materiaali
 • Kielenhuoltoa: virkerajat, kongruenssi, pronominit, omistusliitteet
 •  Tekstintutkijan peruskysymykset, osa 1  Diaesitys
 • Sanomalehtitekstin osat,  Diaesitys
 • Lukutaitovastauksen teoriaa aloittelijalle, Diaesitys
 •  Mallivastaukseen tutustumista 
 • Lukutaitovastaus 1: Tarkastelussa sanomalehtitekstin osat
 • Esseen tuottaminen prosessina: päänäkökulma, käsittelynäkökulmat ja oman aineistopohjaisen esseen näkökulman rajausta
 • Moniäänisyys ilmiönä ja moniäänisyys kirjoitustaidon vastauksessa: aineiston äänen ja oman äänen erottaminen, aineiston esittelyviittauksen tekeminen
 • Referointi ja kommentointi
 • Plagiointi
 • Pieni kirjoitustehtävä referoinnista ja kommentoinnista, arviointi hyv.-hyl.
 • Oman aineistopohjaisen esseen tuottaminen
 • Tekstin perustehtävät
 • Kontekstit ja kontekstualisoiva lukutapa
 • Lukutaitovastaus 2: Käsi-mainoksen kontekstien analyysi
 • Jalat ilmassa teokseen liittyvä Abitti-koe
 • Kuvan analyysin käsitteet
 • Audiovisuaalisen tekstin analyysin käsitteet
 • Lukutaitovastaus 3: Audiovisuaalisen tekstin analyysi
 • Kielenhuollon oppimiskokonaisuus, jonka lopussa on kielenhuollon koe