Kuvan lähde

Kirjallisuuden jaetut maailmat -opintojakso

Opintojakson laajuus on 4 op, ja se sisältää seuraavat kolme toisiinsa limittyvää moduulia:


Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)


Moduulin tavoitteena on, että opiskelija


 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.


Moduulin keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

 • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
 • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet


Vuorovaikutus (1 op)

 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen
 • vuorovaikutustilanteiden analyysi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvottelu, kieli ja nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio
 • kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu


Kirjallisuus (2 op)

 • kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen
 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
 • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
 • kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja


Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille:

 • Vuorovaikutussisältöjä voidaan käsitellä itsenäisenä kokonaisuutena tai kieli- ja kirjallisuussisällöille alisteisena, kuitenkin keskeinen teoreettinen sisältö huomioiden.
 • Kieli- ja kirjallisuussisältöjen käsittelyssä pyritään monipuolisuuteen ja voidaan käyttää myös työtapoja, joihin ei liity erityisiä vuorovaikutustavoitteita.
 • Opiskelijalle tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua PUHVI -kokeeseen.  


Periodissa 3A jo käymämme sisällöt  

Nämä työt olemme jo tehneet

Kaksi lukutaitovastausta:

 • Kontekstien analyysi 
 • Kuvan analyysi: lukutaitovastaukset arvioidaan asteikolla 4-10
 • Kielenhuollon lähtötasotesti

-Huom! Testin tarkoituksena on kertoa sinulle itsellesi, millaisiin kielenhuollon asioihin sinun on syytä jatkossa kiinnittää huomiota, ja testi sellaisenaan ei vaikuta opintojakson loppuarvosanaan. Sen sijaan tuottamiesi kirjoitelmien kieli vaikuttaa. Testissä testataan ainoastaan peruskoulusta tuttuja sisältöjä.


 •  Intertekstuaalisuus ilmiönä (1 oppitunti), Materiaali
 • Lukutaitovastauksen kirjoittaminen:  kontekstien analyysi (2 oppituntia + loppuun kotona)
 • Kuva-analyysin perusteet (n. 3 oppituntia); harjoitellaan myös kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa kuvien avulla;  Materiaali
 • Tuotetaan oma lukutaitovastaus kuvan pohjalta (1 oppitunti + loput valmiiksi kotona)
 • Kielenhuoltokokonaisuus, joka päättyy kielenhuollon testiin (n. 4 oppituntia)


Kuvan lähde

 


Kevätlukukauden loput sisällöt (periodin 3A loppu sekä periodit 4A-4B)

 

 Opintojakson arvioitavat työt:


 • YO-esseet 1 (vuorovaikutus) ja 2 (kertomuksellisuus); esseet arvioidaan asteikolla 4-10


 • Kolme erilaista lukutaitovastauskokonaisuutta:

-Keppi-lyhytelokuvaan liittyvä vuorovaikutuksen analyysia käsittelevä vastaus

-Tietokirjakatkelman kertomuksellisuuden analyysi

-Kurssin yhteiseen romaaniin liittyvä kaksiosainen lukutaitovastaus

-Lukutaitovastaukset arvioidaan asteikolla 4-10


 • Lisäksi opintojakson aikana tuotetaan novellipodcast, ja projekti kaikkine osineen arvioidaan asteikolla 4-10.


Opintojakson etenemisjärjestys:


 • Viestijäkuvan käsite ja oman viestijäkuvan reflektointitehtävä
 • Draama kaunokirjallisuuden lajina ja draaman rakenneosia, Materiaali
 • Draama ja konfliktien rakentuminen, Materiaali
 • Draaman toteuttaminen, Materiaali
 • Non-verbaalisen viestinnän elementit ja non-verbaalisen viestinnän analyysi osana erilaisia vuorovaikutustilanteita ja osana draaman tulkintaa
 • Tuotetaan  lukutaitovastaus 1: henkilöiden väliset suhteet ja non-verbaalinen viestintä lyhytelokuvassa Keppi
 • Ryhmäviestinnän roolit tavoitteellisessa ryhmäviestintätilanteessa
 • Podcast -projekti: elämyksellistä lukemista. Ryhmän yhteisen kaunokirjallisuuspodcastin tuottaminen ja tähän liittyvä reflektointitehtävä: kuinka ryhmä toimi ja kuinka oma käsitys viestijäkuvasta vaikutti ryhmäviestintään (Sade on kaikille sama tai Likainen tusina -novellikokoelma podcastin pohjana): kokonaisuus arvioidaan asteikolla 4-10 ja arvioinnin kohteeksi kuuluu myös ryhmäviestinnästä tehty reflektio
 • Opintojakson YO-essee numero 1: Tuotetaan vuorovaikutusteemainen essee (esseetä suunnitellaan ja myös jonkin verran kirjoitetaan oppitunneilla)
 • Proosan analyysin keskeisiä käsitteitä: luetaan myös monenlaisia eri novellityyppejä edustavia novelleja ja keskustellaan niistä yhdessä; osa keskusteluista toteutetaan pienryhmissä ja mukana on tarkkailutehtävä ja muita nimenomaan vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviä,  Materiaali 1 (epiikan luokittelua), Materiaali 2 (kerronnan keinot proosassa, osa 1)
 • Kerronta ja kertomuksellisuus laajempina ilmiöinä, myös asia- ja mediateksteissä; kerronnan keinot, kertomuksen kaavoja, kertomuksen arkkityyppisiä hahmoja
 • Tuotetaan lukutaitovastaus 2: Tietokirjakatkelman analyysi
 • Lukutaitovastaukset vertaisarvioinnissa: ryhmäkeskustelutaitojen harjoittelua ja tehdään reflektiota omista ryhmäkeskustelutaidoista
 • Tuotetaan kaksiosainen lukutaitovastaus 3 kurssin kaikille yhteisen romaanin pohjalta
 • Oman viestijäkuvan loppureflektiota
 • Loppurutistus: YO-essee 2, teemana kertomuksellisuus