Podcast yhdessä luetun novellikokoelman pohjalta 

Kuvan lähde


Vaihe 1: Teoksen lukeminen, novellin valinta ja muistiinpanojen tekeminen

Jakautukaa 3-4 hengen ryhmiin.

Lue teos ja tee vapaita muistiinpanoja oheisen mallin mukaan.

1. Valitse teoksesta novelli, jotka herättivät sinussa erityisesti tunteita, ajatuksia ja kysymyksiä - voit tuntea novellin äärellä esimerkiksi innostusta, ärtymystä tai ihmetystä. Ryhmäläiset voivat valita myös saman novellin, kunhan jokainen ryhmässä ei valitse samaa novellia.

 • Kirjoita muistiin novellin aihe, juoni, hahmojen piirteet ja keskeiset teemat.
 • Pohdi, mikä novellin maailmassa erityisesti herätti sinussa tunteita ja ajatuksia.  Mitä ajattelit lukiessasi esimerkiksi novellin henkilöhahmoista ja tapahtumista? Mitä novelli yrittää sinusta kertoa ihmisistä ja maailmasta? Miksi pidit tai et pitänyt novellista? Varaudu perustelemaan mielipiteesi.
 • Tutustu myös huolellisesti ryhmäläistesi muihin novellivalintoihin. Mitä mieltä itse olet esille nostettavista novelleista? Varaudu perustelemaan mielipiteesi ja esittämään kysymyksiä.

Muistiinpanot ovat ainoastaan sinua itseäsi varten eikä niitä arvioida. Mitä perusteellisemmat muistiinpanot maltat tehdä, sitä helpompi sinun on todennäköisesti puhua valitusta teoksesta. Muistiinpanoissa - ja myöhemmässä Podcast -keskustelussa - olennaista ei ole proosan analyysin käsitteiden oikea käyttö, vaan tärkeintä on tuoda esille, millaisia elämyksiä lukeminen on tarjonnut sinulle. Vaihe 2: Podcastin käsikirjoituksen suunnittelu  


Tehtävänne on seuraavia vaiheita noudattaen suunnitella Podcast, jonka kesto on noin 10 minuuttia. Podcastit on tarkoitus nauhoittaa oppitunnilla, ja opettaja arvioi ne asteikolla 4-10. Lisäksi Podcastit vertaisarvioidaan.


1. Tutustukaa esimerkkipodcasteihin: 

Kuunnelmaa esimerkiksi  täältä lasten ja nuorten kirjallisuutta käsittelevää jaksoa 71 ja  täältä vuoden 2020 uutta kirjallisuutta käsittelevää jaksoa 72.


2. Suunnitelkaa Podcastinne alku 

 • Millaisen aloitusmusiikin soitatte?
 • Miten esittelette itsenne kuulijalle?
 • Miten esittelette novellikokoelman? (Mainitkaa ainakin teoksen nimi ja julkaisuaika sekä kirjailija tai osa kirjailijoista)
 • Miten johdattelette kuulijan aiheeseen?


3. Puhukaa aluksi novellikokokoelmasta yleisellä tasolla ja osoittakaa kuulijalle tuntevanne novellikokoelman sisällön tarkasti:

 • Millaisia aiheita ja teemoja novellit käsittelevät?
 • Sade on kaikille sama -kokoelman lukijoille: Millaisia nuoria novelleissa kohtaa? Millaisia ongelmia nuorilla on? Miten samastuttavina pidätte hahmoja? 
 • Likainen tusina  -kokoelman lukijoille: Millaisiin erilaisiin kirjallisuuden genreihin törmäätte kokoelmassa? (esimerkiksi scifi, fantasia jne.) Millaisia genrejä olisitte vielä kaivanneet mukaan?
 • Kenelle kokoelma mielestänne soveltuu parhaiten? Mikä on teoksen kohderyhmä? Perustelkaa.

4. Podcastin tarkoituksena on, että esittelette kuulijalle kolme novellivalintaanne siten, että aluksi novellin valinnut kertoo lyhyesti, mistä novellissa on kyse ja miksi valitsi juuri kyseisen novellin. (Mikäli teitä on neljä, esittelette neljä novellivalintaa.) Tuokaa tämän jälkeen esittelyyn vuorovaikutteisuutta: keskustelkaa novellista, nostakaa esille erilaisia näkökulmia, pohtikaa, kyseenalaistakaa, kertokaa omista kokemuksistanne. Olennaista ei ole väitellä ja päätyä johonkin tiettyyn lopputulokseen.

Pohtikaa vielä ennen varsinaista nauhoitusta seuraavia seikkoja:

 • Soitatteko välimusiikkia kolmen eri novellin käsittelyn välillä? 
 • Miten päätätte Podcastin hallitusti? Millainen lopetusmusiikki Podcastiin sopii? Vaihe 3: Ryhmätyöprosessin reflektointi

Vastaa oheisiin kysymyksiin kokonaisin virkkein Classroomiin. Reflektio arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä.


1. Millaisia odotuksia liitit ryhmätyöhön sen eri vaiheissa? Olivatko omat odotuksesi ja muun ryhmän odotukset samansuuntaisia vai ristiriitaisia?

2. Millainen ilmapiiri ryhmäkeskustelun erilaisissa vaiheissa vallitsi? Mikä vaikutti ilmapiiriin? Millaiset asiat tukivat ja heikensivät sitä?

3. Millaisia ryhmäilmiöitä ryhmässä esiintyi ryhmätyön aikana ja miten nämä käytännössä näkyivät? Miten erilaiset ryhmäilmiöt (esimerkiksi koheesio ja konflikti) vaikuttivat ryhmän toimintaan? (linkki materiaaliin tulossa)

4. Millaisia epävirallisia rooleja ryhmätyöhön liittyvissä ryhmäkeskusteluissa esiintyi  Millaisia rooleja otit itse? Miksi? Kuinka roolit vaikuttivat ryhmätyön onnistumiseen? (linkki materiaaliin tulossa)

5. Arvioi ryhmätyön prosessia ja prosessin lopputulosta asteikolla 4-10. Perustele arviointisi.