Kuvan lähde


Kurssi 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa


Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä omaa lukemistaan reflektoiden
 • syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja sen vaikutuskeinoista
 • monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan tulkintaansa
 • oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan.


Keskeiset sisällöt 

            

 • kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus
 • monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
 • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
 • monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
 • kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
 • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta


 

Kurssin arvioitavat työt:

 •  YO-esseen laajuinen essee kahdesta vaihtoehtoisesta teemasta, palautus:
 • Näytelmäkohtauksen analyysi, palautus:
 • Runoanalyysi, palautus:
 • Kirjallisuuskeskustelu luetun teoksen pohjalta (toteutetaan viimeisellä viikolla)

Löydät tarkemmat ohjeet impression laatimiseen  täältä. Luettava teos tulee valita kirjalistoilta, jotka löydät täältä.

Kurssin tehtävissä ei vielä hyödynnetä aitoa YO-arviointia, johon siirrymme vasta lukion toisella luokalla.


Kurssin aikataulu

Ohessa on näkyvissä asioiden käsittelyjärjestys. Yhteen aihealueeseen käytetään tarpeen mukaan useita tunteja.

-Kurssin sisältöjen esittely & askeleita kerronnan rakenteen analyysiin: draaman kaaren käsite, konflikti, käännekohta, huippukohta, avoin ja suljettu lopetus

Materiaali

-Näytelmäkohtausten analyysia yhdessä erityisesti draaman kaaren ja henkilöhahmojen ristiriitaisuuksien näkökulmasta (monisteet opelta: "Sexton")

-Yhteistä erittelyä näytelmäkohtauksesta "Kuka kukin on"; monisteena opelta

-Lukutaitovastaus 1: Mobile Horror; vastauksen suunnittelutunti

-Lukutaitovastaus: vastauksen kirjoitustunti

-Mobile Horror: palautustunti & YO-esseen kertausta tekstilajina

-YO-esseen kertausta tekstilajina & aihioiden rajauksien yhteistä pohdintaa

-YO-esseen kirjoittaminen

-Johdatus runoanalyysiin: runotyyppejä, säe, säkeistö, säkeenylitys, runon puhuja, asennonvaihdos

Materiaali

-Johdatus kielen metaforisuuteen ilmiönä

-Johdatus kielen metaforisuuteen ja runon kuvallisuuteen

-Lukutaitovastauksen suunnittelu 2: Kaksiosainen runoanalyysi

-Analyysin kirjoitustunti

-Impression tuottaminen kurssin romaanin pohjalta/ vaihtoehtotehtävä