ÄI3 ja ÄI4: Kaunokirjallisuuden jaetut maailmat

Kokonaisuus sisältää moduulit 3 ja 4:


Vuorovaikutus (1 op)

 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen
 • vuorovaikutustilanteiden analyysi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvottelu, kieli ja nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio
 • kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu


Kirjallisuus (2 op)

 • kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen
 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
 • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
 • kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja


Paikallinen lisäys keskeisille sisällöille:

 • Vuorovaikutussisältöjä voidaan käsitellä itsenäisenä kokonaisuutena tai kieli- ja kirjallisuussisällöille alisteisena, kuitenkin keskeinen teoreettinen sisältö huomioiden.
 • Kieli- ja kirjallisuussisältöjen käsittelyssä pyritään monipuolisuuteen ja voidaan käyttää myös työtapoja, joihin ei liity erityisiä vuorovaikutustavoitteita.
 • Opiskelijalle tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua PUHVI -kokeeseen.


Opintojakson arvioitavat työt

 • Oman viestijäkuvan reflektointi, arvioidaan hyv.-hyl.
 • Lukutaitovastauksena runoanalyysi, tehdään yhdessä parin kanssa
 • Lukutaitovastauksena vuorovaikutuksen analyysi lyhytelokuvassa Keppi
 • Lukutaitovastauksena draaman analyysi (Mobile Horror)
 • Lukupiirityöskentely
 • Kirjoitetaan kirjoitustaidon vastaus vuorovaikutusteemasta.