AI4: Tekstit ja vaikuttaminen (Lops 2016)

lähdeKurssin tavoitteita ja sisältöä luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa seuraavalla tavalla:


Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja. 


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan

 • osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään 

• oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtökohdista 

• osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista merkitystä. 


Keskeiset sisällöt

 • vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot

 • vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot 

• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys

 • sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki

 • kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja

 • argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu


Kurssin arvioitavat työt:

  • Lukutaitotehtävät * 2

-argumentaatiokeinojen analyysi 

-argumentaatio & retoriset keinot (osa tekee syvemmin, osa pintapuolisemmin)  • Aineistopohjainen essee eli kirjoitustaidon vastaus * 1
  • Opiskelija, joka haluaa saada kurssista arvosanan 8, lukee kurssille yhden romaanin. Valitse romaani seuraavilta kirjalistoilta "Marginaaliin painettu saa äänen" tai "Dystopioita". Löydät kirjalistat täältä. Romaanista tehdään kirja-arvostelu, johon löydät ohjeet täältä. Valitse tavallinen ohje tai vaativampi Pro-linjan ohje. Mikäli sinun on ollut vaikeaa tuottaa erilaisia tekstejä, voit myös valita yläkoululle suunnatun ohjeen.
  • Mikäli opiskelija ei tee kaunokirjallisuustehtävää, hän tuottaa kurssille mielipidekirjoituksen.


Kurssilla käytetään minjanäikän oppimateriaalien ohella Studeon oppimateriaalia.