Tehtäviä argumentaatioanalyysista

 Löydät laajan esityksen argumentaatioanalyysista täältä.


Argumentaatioanalyysi pähkinänkuoressa 

 1. Pohdi, voiko tekstiin soveltaa argumentaatioanalyysia. Pyritäänkö tekstissä saamaan lukija vakuuttuneeksi tietystä seikasta perustelujen avulla? Esimerkiksi novellia tai uutista ei tyypillisesti aleta analysoida argumentaatioanalyysin käsittein. Toisaalta monia vaikuttamaan pyrkiviä videoita voidaan lähestyä argumentaatioanalyysin avulla, vaikka videossa ei tuoda esille suoria kielellisiä perusteluja tietyn väitteen puolesta.

2. Aloita etsimällä tekstin pääteesi eli pääväite. Seuraavat kysymykset voivat auttaa sinua pääteesin hahmotuksessa:

-Tartutaanko tekstissä johonkin epäkohtaan, joka halutaan korjata?

-Millaisen mielipiteen teksti pyrkii välittämään kokonaisuudessaan?

Pääteesin lisäksi tekstillä on myös tavoite tai useampia tavoitteita. Tavoite on pääteesiä laajempi kokonaisuus. Tekstin pääteesi voi olla esimerkiksi "Lukiolaiset eivät opiskele riittävästi" ja tekstin tavoitteena voi olla esimerkiksi herättää keskustelua lukion rakenteista ja aktivoida nuoria opiskelemaan.

3. Millaisia taustaoletuksia tekstissä tehdään? Millaisia arvoja lukijan oletetaan jakavan tekstin kanssa? Mitä lukijan oletetaan jo tietävän aiheesta?

4. Millaisia pääväitettä tukevia väitteitä eli argumentteja tekstissä esitetään?

5. Mitä perustelutyyppejä perustelut edustavat? Nimeämällä perustelun tyypin pääset pohjatekstin referoinnista heti korkeammalle abstraktiotasolle.

6. Miten vastanäkemykset otetaan huomioon? Tehdäänkö tekstissä joitakin myönnytyksiä vastakkaiselle näkökulmalle?

7. Argumentaation analyysiin voi kuulua myös tekstin retoristen keinojen tarkastelu: pohditaan siis, millaisilla kielellisillä valinnoilla tekstin tekijä vahvistaa argumentaatiotaan. 

8. Voit myös arvioida tekstin argumentaation vakuuttavuutta itse. Esimerkiksi seuraavanlaisia asioita kannattaa pohtia:

  • Kuinka riittäviä tekstissä esitetyt perustelut ovat? 
  • Kuinka luotettavia ovat esimerkiksi tekstin tekijän käyttämät esimerkit, auktoriteetit, tilastot jne.
  • Kuinka puhuja onnistuu argumentoinnissaan, kun ottaa huomioon tekstin tavoitteet ja kohderyhmä? (Esim. vaikkapa pakinan tavoitteena voi olla pikemminkin viihdyttää lukijaa kuin saada hänet aidosti vakuuttuneeksi.)


 

Tehtäviä (kurssi 4 ja abiturientit lukuvuonna 2020-2021)

Audiovisuaaliset tekstit ja argumentaatioanalyysi


A) Katso kampanjavideo täältä ja tee sitten seuraavat tehtävät:

1. Mikä on videon pääteesi? Mikä on videon tavoite?

2. Kuinka videolla hyödynnetään seuraavia argumentaatiokeinoja:

-Arvoihin ja moraaliin vetoaminen

-Syiden ja seurauksien sekä etujen ja haittojen tarkastelu

-Yleisiin uskomuksiin ja faktoihin vetoaminen

3. Kenelle video on suunnattu? Miten kohderyhmän huomioiminen näkyy videossa?

4. Mitä katsojan oletetaan tietävän aiheesta valmiiksi? Mitä katsojan oletetaan ajattelevan aiheesta? 

5. Millainen on videon ajallinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti? Miten konteksti näkyy videolla?

6. Miten video kiinnittyy oman aikansa yhteiskunnalliseen keskusteluun? Edustaako video valtadiskurssia?B) Katso DNA:n työpaikkailmoitus täältä ja vastaa kysymyksiin.

1. Mikä on videon pääteesi? Millaisia erilaisia tavoitteita videolla on?

2. Millaisia argumentteja löydät videolta? Miten videolla hyödynnetään seuraavia argumentaatiotapoja:

-Omiin kokemuksiin vetoaminen

-Arvoihin vetoaminen

-Myönteisiin seurauksiin ja etuihin vetoaminen

3. Millaisia taustaoletuksia vastaanottajan arvoista ja asenteista videolta on luettavissa?

4. Kenelle video on suunnattu? Miten tämä näkyy videossa?


C) Katso Valion mainos täältä (linkki tulossa)

1. Mikä on videon pääteesi? Millaisia erilaisia tavoitteita videolla on?

2. Millaisia argumentointitapoja videolla hyödynnetään?


D) Katso Instrumentariumin mainos täältä.

a) Mikä on mainoksen pääteesi?

b) Miten videolla vedotaan arvoihin? Millaisia arvoja vastaanottajalla oletetaan olevan?

c) Millaisia muita perustelutapoja löydät videolta?

d) Edustaako video mielestäsi valtadiskurssia?


D) Katso perussuomalaisten vaalimainos V niinkuin Ketutus täältä (linkki tulossa) ja vastaa oheisiin kysymyksiin:

a) Mikä on videon pääteesi? Millaisia tavoitteita videolla on?

b) Millainen on videon ajallinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti? Miten konteksti näkyy videolla?

c) Millaisia argumentaatiotapoja videolla hyödynnetään? Listaa argumentaatiotavat mahdollisimman kattavasti.

d) Löydätkö videolta argumentaatiovirheitä?

e) Millaista ideologiaa video edustaa? Millaisia taustaoletuksia videolla on luettavissa vastaanottajan arvoista ja asenteista?

f) Kenelle video on suunnattu? Miten vastaanottaja huomioidaan tekstissä?

g) Edustaako video mielestäsi valta- vai vastadiskurssia?


E) Katso Vasemmistoliiton vaalimainos täältä (linkki tulossa)

a) Mikä on videon pääteesi? Millaisia tavoitteita videolla on?

b) Millainen on videon ajallinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti? Miten konteksti näkyy videolla?

c) Millaisia argumentaatiotapoja videolla hyödynnetään? Listaa argumentaatiotavat mahdollisimman kattavasti.

d) Löydätkö videolta argumentaatiovirheitä?

e) Millaista ideologiaa video edustaa? Millaisia taustaoletuksia videolla on luettavissa vastaanottajan arvoista ja asenteista?

f) Kenelle video on suunnattu? Miten vastaanottaja huomioidaan tekstissä?

g) Edustaako video mielestäsi valta- vai vastadiskurssia?