Retorisia keinoja ja mainosanalyysi

Kuvan lähde

Löydät esityksen retorisista keinoista täältä.

Hieman laajempi esitys:

1. Pohdi ensin, mikä on tekstin tekstilaji, tavoite, kohderyhmä ja pääteesi. Nämä taustaseikat ohjaavat retoristen keinojen käyttöä, ja keinot tulee ymmärtää suhteessa tähän perustaan.

2. Tarkastele retorisia keinoja monipuolisesti tekstin eri tasoilla. Osa keinoista voi vaikuttaa tekstin kokonaisrakenteen taustalla, kun taas osa ilmenee rajatummin. Pohdi, mitkä seuraavista keinoista ovat keskeisessä asemassa juuri analysoimassasi tekstissä:


A) Sanastoon liittyvät valinnat

-Onko tekstissä kohosteisia, asiatyylistä poikkeavia ilmauksia? Mikä niiden tarkoitus on? (esim. ylätyyliset ja alatyyliset ilmaukset, sanaleikit)

-Voiko tekstin sanastoa ryhmitellä asenteellisuuden perusteella? Luonnehditaanko myönteisenä/kielteisenä pidettyä ilmiötä tietynlaisen sanaston avulla? Miten sanavalinnat vetoavat tunteisiin?

-Miten sanavalintojen avulla vahvistetaan vaikutelmaa? (esim. vahvistusanat, superlatiivit)

-Kiinnitä erityistä huomiota kielen kuvallisuuteen:

  • Metafora: Hän on puulastu.
  • Vertaukset: Hän on kuin puulastu


B) Lausetason valinnat


-käskyt, kiellot, kehotukset, retoriset kysymykset

-sanonnat ja sitaatit: Tulin, näin, voitin

-listaus (usein kolmiosainen): Siellä viihtyvät nuoret, kauniit ja rohkeat.

-lukijan / kuulijan puhuttelu

-vihjailut, kiertoilmaukset

-passiivirakenteet subjektin häivyttäjänä


C) Laajemmin tekstissä näkyvät valinnat (voivat esiintyä myös suppeammin)

-toisto

-liioittelu ja kärjistykset

-rinnastaminen ja vastakkainasettelu

-piilo-oletukset

-kielteisen/ myönteisen tilan tai lopputuloksen kuvailu

-huumori, ironia

-intertekstuaalisuus

-ilmiön tarinallistaminen

-esitysjärjestys (esim. heti alussa kerrottu painottuu tärkeimpänä)


3. Ryhmittele löytämäsi keinot. Tässä esitelty ryhmittely (sanaston tason keinot, lausetason keinot ja laajemman tekstitason keinot) voi olla toisinaan toimiva, mutta ryhmittelyssä tulee aina huomioida käsiteltävän pohjatekstin vaihtelevat ominaispiirteet.

4. Esittele keinot järkevässä järjestyksessä. Aloita tärkeimmistä ja etene vähemmän keskeisiin.

5. Muista suhteuttaa löytämäsi keinot tekstin tavoitteeseen ja kontekstiin.


Teksti 1a) Analysoi mainoksen tekstejä. Mihin niiden vaikuttavuus perustuu?

b) Analysoi mainoksen asettelua. Mihin sillä pyritään?

c) Analysoi mainoksen värimaailmaa. Mihin sillä pyritään?


Teksti 2a) Millaisista erilaisista visuaalisista ja auditiivisista elementeistä mainos koostuu? 

b) Millaisen tarinan mainos kertoo? Millaisiin arvoihin tarina vetoaa? Millaisia tunteita tarinan on mahdollisesti tarkoitus herättää katsojassa?

c) Mikä merkitys mainoksen keskeisillä hahmoilla on vaikuttamisen kannalta? Miksi juuri kyseiset hahmot on valittu mainokseen?

d) Mitä mieltä itse olet mainoksesta? Vaikutuitko? Etkö vaikuttunut? Miksi?Teksti 3

Lue yleisönosastokirjoitus Nykykoulu suvaitsee velttoilun - lapseltani ei vaadittu oikein mitään ja vastaa apukysymyksiin. Löydät tekstin täältä.

a) Mikä on kirjoittajan pääteesi?

b) Millaiselle lukijalle kirjoittaja on suunnannut tekstinsä? Millaisia piilo-oletuksia hän tekee lukijan arvoista?

c) Millaisia argumentteja kirjoittaja esittää teesinsä tueksi? 

d) Analysoi tekstin sanastoa. Löydätkö kohosteisia, neutraalista asiatyylistä poikkeavia ilmauksia? Millaisen vaikutelman kirjoittaja pyrkii luomaan näillä ilmauksilla?

e) Pohdi, kuinka toisto, liioittelu ja kärjistäminen, rinnastaminen sekä kielteisen/myönteisen lopputuloksen kuvailu näkyvät tekstissä retorisina keinoina. Löydätkö vielä muita retorisia keinoja?

f) Miten luonnehtisit tekstin kokonaisrakennetta? Mihin rakenteella pyritään?

g) Pohdi tekstin julkaisukontekstia. Miten julkaisupaikka ja -aika vaikuttavat tekstin tulkintaan? 

h) Miten vakuuttavana pidät tekstiä? Perustele.


Teksti 4


Perehdytään ensin tarkemmin mainosanalyysiin täällä.

Lukutaitotehtävä (2): Analysoi oheisen tekstin retorisia keinoja ja muita vaikuttamisen keinoja.a) Kuka mainostaa ja mitä mainostetaan?

b)Analysoi mainoksen äänimaailmaa. (Älä vielä huomioi varsinaisesti sanoja.) Miksi se on sellainen kuin se on?

c) Analysoi mainoksen laulun sanoitusta. Miksi se on sellainen kuin se on? Huomioi tässä retoriset keinot ja argumentaatiokeinot.

d) Analysoi mainoksen hahmoja ja niiden toimintaa. Miksi mainokseen on valittu juuri tällaiset hahmot? Miksi hahmot tekevät niin kuin tekevät?

e) Tarkastele mainoksen muita visuaalisia elementtejä, esimerkiksi värimaailmaa. Mihin näillä elementeillä pyritään?

f) Mikä on mainoksen kohderyhmä? Miten se näkyy mainoksessa? Millaisiin arvoihin mainos vetoaa?

g) Miten mainos noudattaa tyypillistä mainoksen etenemisen logiikkaa?

h) Miten onnistuneena pidät mainosta kohderyhmän kannalta?
Lopputehtävä: Toimikaa yksin tai ryhmissä. Lukekaa oheinen Jari Tervon kolumni ja analysoikaa sen argumentaatiokeinoja ja retorisia keinoja. 

1. Poimikaa ensin pääteesi.

2. Listatkaa argumentaatiokeinot

3. Listatkaa retoriset keinot

4. Ryhmitelkää havaintojanne ja pohtikaa, mihin niillä on pyritty. Millaisia vaikutelmia kirjoittaja pyrkii luomaan? Miten tekstin lukijakonteksti, kirjoittajakonteksti ja julkaisukonteksti ovat ehkä ohjenneet valintoja?

5. Kirjoittakaa havaintojenne pohjalta yhdessä yhtenäinen teksti, jossa hyödynnetään oikeaa viittaustekniikkaa. Tekstin minimipituus on 300 sanaa.

Löydät kolumnin täältä.