Retoristen keinojen analyysi

Kuvan lähde

Löydät esityksen tekstin tyylin analyysista ja retoristen keinojen analyysista täältä.

Hieman laajempi esitys:

1. Pohdi ensin, mikä on tekstin tekstilaji, tavoite, kohderyhmä ja pääteesi. Nämä taustaseikat ohjaavat retoristen keinojen käyttöä, ja keinot tulee ymmärtää suhteessa tähän perustaan.

2. Tarkastele retorisia keinoja monipuolisesti tekstin eri tasoilla. Osa keinoista voi vaikuttaa tekstin kokonaisrakenteen taustalla, kun taas osa ilmenee rajatummin. Pohdi, mitkä seuraavista keinoista ovat keskeisessä asemassa juuri analysoimassasi tekstissä:


A) Sanastoon liittyvät valinnat

-Onko tekstissä kohosteisia, asiatyylistä poikkeavia ilmauksia? Mikä niiden tarkoitus on? (esim. ylätyyliset ja alatyyliset ilmaukset, sanaleikit)

-Voiko tekstin sanastoa ryhmitellä asenteellisuuden perusteella? Luonnehditaanko myönteisenä/kielteisenä pidettyä ilmiötä tietynlaisen sanaston avulla? Miten sanavalinnat vetoavat tunteisiin?

-Miten sanavalintojen avulla vahvistetaan vaikutelmaa? (esim. vahvistusanat, superlatiivit)

-Kiinnitä erityistä huomiota kielen kuvallisuuteen:

  • Metafora: Hän on puulastu.
  • Vertaukset: Hän on kuin puulastu


B) Lausetason valinnat


-käskyt, kiellot, kehotukset, retoriset kysymykset

-sanonnat ja sitaatit: Tulin, näin, voitin

-listaus (usein kolmiosainen): Siellä viihtyvät nuoret, kauniit ja rohkeat.

-lukijan / kuulijan puhuttelu

-vihjailut, kiertoilmaukset

-passiivirakenteet subjektin häivyttäjänä


C) Laajemmin tekstissä näkyvät valinnat (voivat esiintyä myös suppeammin)

-toisto

-liioittelu ja kärjistykset

-rinnastaminen ja vastakkainasettelu

-kielteisen/ myönteisen tilan tai lopputuloksen kuvailu

-huumori, ironia

-intertekstuaalisuus

-ilmiön tarinallistaminen

-esitysjärjestys (esim. heti alussa kerrottu painottuu tärkeimpänä)


3. Ryhmittele löytämäsi keinot. Tässä esitelty ryhmittely (sanaston tason keinot, lausetason keinot ja laajemman tekstitason keinot) voi olla toisinaan toimiva, mutta ryhmittelyssä tulee aina huomioida käsiteltävän pohjatekstin vaihtelevat ominaispiirteet.

4. Esittele keinot järkevässä järjestyksessä. Aloita tärkeimmistä ja etene vähemmän keskeisiin.

5. Muista suhteuttaa löytämäsi keinot tekstin tavoitteeseen ja kontekstiin.


Teksti 1a) Analysoi mainoksen tekstejä. Mihin niiden vaikuttavuus perustuu?

b) Analysoi mainoksen asettelua. Mihin sillä pyritään?

c) Analysoi mainoksen värimaailmaa. Mihin sillä pyritään?


Teksti 2

Lue kolumni "Hankalat tyypit ovat kuolemassa sukupuuttoon" täältä.

a) Mikä on kolumnin pääväite eli pääteesi?

b) Millaisia argumentaatiokeinoja kirjoittaja hyödyntää?

c) Perustele seuraavat väitteet pohjatekstillä.

Kolumnin tyyli on kohosteista.

Kolumnin keskeinen retorinen keino on liioittelu ja kärjistäminen.

Kolumnissa hyödynnetäön retorisena keinona värikkäitä sananvalintoja, jotka kiinnittävät lukijan huomion.

Kolumnissa väitettä tukevien esimerkkien toisto on olennainen retorinen keino.

Kolumnin keskeinen retorinen keino on myös kysymysten esittäminen.

d) Löydätkö muita retorisia keinoja kolumnista?


Teksti 3

Katso oheinen mainosvideo.


a) Mikä on videon pääteesi?

b) Millaisia retorisia keinoja löydät videosta?
Teksti 4

Lue yleisönosastokirjoitus Nykykoulu suvaitsee velttoilun - lapseltani ei vaadittu oikein mitään ja vastaa apukysymyksiin. Löydät tekstin täältä.

a) Mikä on kirjoittajan pääteesi?

b) Millaiselle lukijalle kirjoittaja on suunnannut tekstinsä? Millaisia oletuksia hän tekee lukijan arvoista?

c) Millaisia argumentteja kirjoittaja esittää teesinsä tueksi? 

d) Analysoi tekstin sanastoa. Löydätkö kohosteisia, neutraalista asiatyylistä poikkeavia ilmauksia? Millaisen vaikutelman kirjoittaja pyrkii luomaan näillä ilmauksilla?

e) Pohdi, kuinka toisto, liioittelu ja kärjistäminen, rinnastaminen sekä kielteisen/myönteisen lopputuloksen kuvailu näkyvät tekstissä retorisina keinoina. Löydätkö vielä muita retorisia keinoja?

f) Miten luonnehtisit tekstin kokonaisrakennetta? Mihin rakenteella pyritään?

g) Pohdi tekstin julkaisukontekstia. Miten julkaisupaikka ja -aika vaikuttavat tekstin tulkintaan? 

h) Miten vakuuttavana pidät tekstiä? Perustele.