lähde

ÄI5: Mediatekstit ja vaikuttaminen (2 op)

Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti mediateksteihin ja niiden analysointiin sekä tulkitsemiseen. Sananvapaus, media- ja lähdekritiikki, mediaetiikka, argumentointi ja retoriikka ovat moduulin keskeisiä käsitteitä, joiden kautta tarkastellaan muun muassa vaikuttamista ja tiedonhankintaa.


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta
 • perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.


Keskeiset sisällöt

 • sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka
 • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot
 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet
 • puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista.

 

Opintojaksossa on noin 28 oppituntia ja yhden oppitunnin laajuus on 60 minuuttia.


Opintojakson arvioitavat työt

 • Essee itseä kiinnostavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Esseessä hyödynnetään kahta itse valittua aineistoa ja kokonaisuus arvioidaan aidolla YO-arvioinnilla.
 • Lukutaitovastaus 1: Luetelmavastauksena arvoanalyysi
 • Lukutaitovastaus 2: Argumentaatio kolumnin pohjalta
 • Lukutaitotehtävä 2: Kertomuksellisen mainoksen analyysi
 • Kaunokirjallisuustehtävä: Opintojakson luettava romaani on Edouard Louisin romaani "Kuka tappoi isäni?" (2022) Huom! Lainaa romaani ajoissa! 


 Tuntitehtävät, jotka tulee olla tehtyinä opintojakson lopussa

Tuntitehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty eikä niistä kirjoiteta erillistä palautetta ellei opiskelija nimenomaan pyydä tätä. Tuntitehtävän puuttuminen tai esimerkiksi kovin vajaamittainen suoritus estää koko opintojakson suorittamisen.

 • Lähdekritiikkiin liittyvä tuntitehtävä
 • Kertomuksellistamiseen liittyvä tuntitehtävä


Opintojakson etenemisjärjestys

Opintojaksolla on noin 28 oppituntia, ja yhden oppitunnin kesto on 60 minuuttia. Seuraavassa etenemisjärjestyksessä yhteen aiheeseen voidaan käyttää useita oppitunteja.

 • Johdatus argumentaatioanalyysiin, osa 1 (argumentaatio ja argumentti, tekstin teesi, tavoitteet ja taustaoletukset), Materiaali
 • Argumentaatiokeinot, Materiaali
 • Lukutaitovastaus 1: luetelma arvojen vastakkainasettelusta
 • Retoriset keinot
 • Tekstin ideologisuuden analyysin syventämistä
 • Lukutaitovastaus 2: Argumentaatioanalyysi kolumnin pohjalta
 • Argumentaatiovirheet
 • Lähdekritiikki: fakta, misinformaatio, disinformaatio, manipulaatio, propaganda, indoktrinaatio, tuntitehtävä 1
 • YO-esseen kirjoittaminen, myös malliesseisiin tutustumista
 • Kertomuksellistaminen vaikuttamisen keinona

       Tuntitehtävä 2

 • Mainosanalyysi
 • Lukutaitovastaus 3: Kertomuksellisen mainoksen analyysi
 • Huumori vaikuttamisen keinona
 • Kurssin kaunokirjallisuustehtävien laatimista