Mistä tekstin tyyli muodostuu?

Kuvan lähde


  • Löydät pelkistetyn esityksen aiheesta täältä. Esityksen avulla voit nopeasti kerrata tyylianalyysin perusteita.
  • Tyylillä tarkoitetaan tapaa, jolla tekstissä ilmaistaan asiat. Tyyli on tekstin sisältöä ja kieltä koskevia valintoja, jotka vaikuttavat toisiinsa.
  • Tyyli on sateenvarjokäsite, joka sulkee alleen esimerkiksi retoristen keinojen, tekstin sävyn ja tekstin tyypin analyysin. Kaunokirjallisuutta analysoitaessa tyylin käsite sulkee alleen myös länsimaisen kirjallisuuden keskeiset suuntaukset: romantiikan, realismin ja modernismin/postmodernismin. 
  • Kun analysoit tyyliä, on olennaista, ettet ainoastaan listaa tyylipiirteitä, vaan pohdit myös, mikä tehtävä niillä on tekstissä. 
  • Tyylianalyysin kohdalla on esitetty paljon apukysymyksiä. Huomaa, että merkkimäärältään rajatun lukutaidon tehtävän tai tekstitaitovastauksen yhteydessä et voi vastata mekaanisesti kaikkiin tyylianalyysin apukysymyksiin. Keskity siis siihen, mikä juuri analysoimassasi tekstissä on kaikkein olennaisinta.


Tyylianalyysin rautalankamalli (ops 2005 ja ops 2015)


1.  Vanhan opetussuunnitelman mukaisissa tekstitaidon tehtävissä pohjatekstin taustatiedot on annettava lukijalle tarkasti. Oletus on kuitenkin, että lukija tuntee pohjatekstin sisällön. Kerro ensimmäisessä kappaleessa siis ainakin:

  • Pohjatekstin tekijän nimi (ja ammatti, mikäli sillä on merkitystä analyysin kannalta)
  • Pohjatekstin nimi lainausmerkeissä
  • Pohjatekstin tarkka julkaisuaika ja -paikka. Mikäli pohjateksti on peräisin internetistä, muista mainita tarkka sivu ja myös päivämäärä, jolloin sivu on tarkistettu.
  • Pohjatekstin tekstilaji
  • Pohjatekstin tavoite

Tekstisi ensimmäinen kappale ei saa olla vain yhden virkkeen mittainen, joten voit liittää mukaan jo jonkin hyvin olennaisen, tehtävänannon mukaisen havainnon pohjatekstistä. Mahdollista on myös reaaliesseetyyppisesti ohjata lukijaa kohti tulevaa: "Tekstin tyyli syntyy ennen kaikkea virkerakenteiden muotoilusta, sanastollisista valinnoista ja tekstin epätavallisesta esitysjärjestyksestä."

Uuden opetussuunnitelman mukaisissa lukutaidon tehtavissä vastauksessa pyritään tiiviyteen, ja viittaus pohjatekstiin pidetään lyhyenä. Aineiston voi nimetä esimerkiksi tekstin lajin, nimen tai otsikon mukaan.

2. Luonnehdi tässä vaiheessa pohjatekstin tyyliä lyhyesti yleisellä tasolla. (Onko tyyli esimerkiksi runollista, vanhanaikaista, abstaktia, provosoivaa...) ja kontekstualisoi pohjateksti eli tarkastele, miten tekstin erilaisten tekstin taustayhteydet ovat vaikuttaneet tekstin tyyliin.

Voit huomioida ainakin seuraavat:

a). Tekstilajikonteksti. Keskustelupalstalla nimettömänä julkaistun tekstin tyyli voi olla hyvin erilaista kuin tekstin tyyli esimerkiksi uutisissa, eikä lukija välttämättä hätkähdä tätä vaan osaa odottaa vapaampia tyylivalintoja.

b). Julkaisuaika ja -paikka konteksteina. Esimerkiksi 1960 -luvun mainosvideo voi näyttää hyvin erilaiselta kuin 2010 -luvun mainosvideot ja aikakauden arvot ja ajatusmaailma voivat heijastua tekstin tyyliin. Olisiko seuraava vanha mainos mielestäsi sovelias 2000 -luvun Suomessa?

c) Lukijakonteksti. Tekstin tyyliä ohjaa luonnollisesti se, kenelle teksti on ensisijaisesti suunnattu. Lastenkirjan tyyli on erilaista kuin aikuisille suunnatussa raa'assa rikosromaanissa.
3. Luonnehdi tekstin tyyliä laajemmin yleisellä tasolla. Voit kysyä esimerkiksi seuraavia:

-Millainen yleinen tyylivaikutelma tekstin kielestä syntyy? Kirjoitetaanko neutraalilla asiatyylillä vai esimerkiksi erilaisia tyylejä (alatyyli, ylätyyli) vaihdellen?

-Millaisista elementeistä teksti koostuu (esimerkiksi kuvat, otsikot, leipäteksti, kuvatekstit)? Millaisen tyylivaikutelman nämä elementit luovat yhdessä?

-Pohdi tekstin tekstityyppiä. Onko kyseessä kertova, kuvaileva, ohjaava, erittelevä vai kantaaottava teksti? 

-Onko tekstissä intertekstuaalisia viittauksia muihin teksteihin? Mikä niiden tehtävä on?

-Pohdi tekstin sävyä. Voit pohtia sävyä ainakin kolmella seuraavalla tasolla:

-Miten tekstin kirjoittaja suhtautuu lukijaan? Pysytteleekö hän etäällä vai tuleeko hän intimiisti lähelle lukijaansa? Miten tämä näkyy tyylissä?

-Miten tekstin kirjoittaja suhtautuu tekstiin? Onko teksti ehkäpä kirjoitettu hieman pilke silmäkulmassa vai onko kyse vakavasta ohjesaarnasta? Miten tämä näkyy tekstin tyylissä?

-Miten tekstin kirjoittaja suhtautuu itseensä? Ottaako kirjoittaja itsensä esimerkiksi hyvin vakavasti vai osaako hän nauraa omille ajatuksilleen? Miten tämä näkyy tyylissä?

Mitä sanoisit seuraavan tekstin tekstityypistä, sävystä ja kielestä yleensä?

16 p. heinäk. Ah, kuinka värähtää jokainen veripisara, kun sattumalta käteni hipaisee hänen kättänsä, kun jalkamme koskettavat toisiaan pöydän alla! Minä kavahdan kuin valkean satuttamana, mutta samassa vetää minua jokin salaperäinen voima takaisin jälleen – kummallinen huumaus levittäytyy koko oloni ylle. – Oi, ja viattomassa sielussaan hän ei aavista, kuinka syvästi kaikki nuo tuollaiset pienet tuttavallisuudet koskevat ja repivät minua! Ja jos hän sitten vielä puhellessamme laskee kätensä kädelleni, tai keskustelusta lämmenneenä vetää tuolinsa lähemmä minua, niin että tunnen huulillani hänen taivaisen hengityksensä – on kuin vaipuisin maahan, kuin salaman iskemänä. – Ja Wilhelm, jos nyt joskus kohottaisin käteni tuota taivasta, tuota luottamusta – – sinä ymmärrät mitä tarkoitan. Ei, niin turmeltunut ei sydämeni ole! Mutta heikko! heikko se on! – Ja eikö se silloin ole turmeltunutkin? Hän on minulle pyhä. Kaikki halut vaikenevat hänen edessään. En tiedä kuinka minun on, kun olen hänen luonaan; on kuin värjyisi ja kärsisi sieluni joka hermoni säikeessä. – On eräs sävellys, jota hän soittaa klaveerillaan ihan enkelin lumolla, niin yksinkertaisesti ja niin henkevästi. Se on hänen lempilaulunsa, ja kun hän vain lyö ensimmäisen sävelenkin siitä, tyyntyy ja tuudittuu mieleni kaikesta ahdistuksesta ja hämmennyksestä ja kaikista kiusaavista ajatuksista. Uskon kaikki kertomukset soiton muinaisesta taikavoimasta. Kuinka valtaakaan tuo yksinkertainen laulu mieleni! Ja kuinka hän useasti osaa esittää sen juuri sellaisina hetkinä, jolloin minun tekisi mieli ampua kuula otsaani! Sieluni häiriö ja synkeys haihtuu, ja minä hengitän taas vapaammin. J. W. von Goethe: Nuoren Wertherin kärsimykset (1774) Suom. Volter Kilpi (1904)4. Analysoi tekstin retorisia keinoja sanaston tasolla.

-Sisältääkö teksti kohosteisia sananvalintoja, esimerkiksi ylätyylisiä tai alatyylisiä ilmauksia? Mikä niiden tehtävä on? Onko tekstissä erityisesti tunteisiin vetoavia sananvalintoja?

-Ovatko tekstin sanat abstrakteja vai konkreettisia?

-Onko tekstissä selvästi havaittavissa myönteisiä ja kielteisiä sanoja (ns. plus- ja miinussanat) tai sanaryhmiä? Kuinka tyylivalinta tukee tekstin tavoitetta?

-Onko tekstissä tyyliä luovia metaforia ja vertauksia?

-Toistetaanko tekstissä jotakin ilmausta? Miksi?


5. Analysoi tekstin retorisia keinoja laajemmalla tasolla.

-Kärjistetäänkö ja liioitellaanko?

-Sisältääkö teksti vastakkainasetteluja?

-Sisältääkö teksti sanatason toistoa laajempaa toisteisuutta? 

-Miten tekstissä hyödynnetään huumoria tyylin keinona? Kiinnitä huomiota erityisesti parodiaan ja ironiaan.

-Sisältääkö teksti poikkeavia lausetyyppejä? (Huudahdukset ja kysymykset.) Mikä niiden tehtävä on?

Löydät lisää esimerkkejä tekstin retorisista keinoista täältä


6. Tarkastele tekstin tyyliä rytmin ja rakennevalintojen kannalta.

-Millaisia tekstin kappaleet ovat? Miksi?

-Millaisia lauseet ja virkkeet ovat? (Voit kiinnittää huomiota esimerkiksi virkkeiden ja lauseiden pituuteen, poikkeavaan sanajärjestykseen, lauseenvastikkeiden käyttöön sivulauseiden sijaan ja vajaisiin eli päälauseettomiin virkkeisiin.) Miten lauseiden ja virkkeiden rakenteen avulla luodaan tyyliä ja tunnelmaa?

-Onko tekstin ilmaisu tiivistä vai rönsyilevää?

-Eteneekö teksti hitaasti ja nopeasti?

-Miten tauotetaan ja käytetään välimerkkejä?

-Huomaatko tekstin rytmissä vaihtelua? Mikä merkitys tällä vaihtulla on?


7. Mikäli analysoit kaunokirjallista tekstiä, pohdi mihin tyylisuuntaukseen teksti mahdollisesti kiinnittyy. Onko kyse romanttisesta, realistisesta, modernistisesta tai postmodernista tekstistä? Mistä tämän huomaa? Miten tyylisuuntaus heijastuu tekstin tyyliin?Tehtävä: Tyylianalyysi tt-vastauksena (yksin tai pienryhmissä)

Rakenna analyysisi seuraavaa kaavaa noudattaen:

Otsikko: Tyyli "Nuoren Wetherin kärsimykset" -romaanin katkelmassa.

1. Esittele ensimmäisessä kappaleessa tekstin pohjatiedot (tekstilaji, tekijä, julkaisuajankohta ja tekstin aihe).

2. Kenen näkökulmasta tekstissä puhutaan? Mihin puhuja tekstillään pyrkii? Miksi hän kirjoittaa? Miten näkökulma ja tekstit tavoitteet näkyvät tekstin tyylissä?

3. Analysoi tekstin lauserakenteita ja välimerkkejä tyylin keinoina.

4. Analysoi tekstin kielikuvia ja pohdi niiden vaikutusta tyyliin. Tarkastele myös muita sananvalintoja ja niiden vaikutusta tyyliin.

5. Tarkastele tekstiä vasten sen julkaisukontekstia.Teksti edustaa tyylisuuntausta nimeltään romantiikka. Ota selvää, mitä romantiikka pääpiirteissään tarkoittaa ja miten romanttinen tyyli näkyy tekstissä.