AI 5: Teksti ja konteksti

Salvador Dali: Muiston pysyvyys (1931)


Kurssin sisältö opetussuunnitelman mukaan: 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja vuorovaikutusta siten, että hän ottaa huomioon kontekstien merkityksen. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 • oppii tarkastelemaan tekstejä niiden ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja jatkumoissa ja suhteessa muihin teksteihin 
 • oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä 
 • kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisutapojaan 
 • tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana 
 • tuntee maailmankirjallisuuden klassikkoja ja osaa sijoittaa ne kulttuurikontekstiinsa. 


Keskeiset sisällöt 


 • tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että nykyajan kontekstissa 
 • erilaisia jatkumoita ja konteksteja, esimerkiksi historiallinen ja tyylilajien jatkumo sekä maantieteellinen konteksti 
 • tyylin aineksien vaikutus tekstiin 
 • suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia kulttuurisen kontekstin näkökulmasta 
 • eri tyylien, lajien ja kontekstien mukaista tekstien tuottamista 
 •  kirjallisuusaiheinen kirjoitus- ja puhetehtävä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee 

=> Tekstin tyylin rakentumisen yksityiskohtainen tarkastelu on siirretty kurssiin 6

 

Kurssin arvioitavat työt 

1. Kurssin lukutaitovastaus 1: Mainoksen kontekstien analyysi, arviointi YO-arvioinnilla

2. Kurssin lukutaitovastaus 2: romanttiset piirteet laulun sanoituksessa ja musiikkivideossa

3. Kurssin YO -esseen laajuinen essee 

4. Kaunokirjallisuustehtävät, arvioidaan asteikolla 4-10


Kurssin etenemisjärjestys

1. Kurssin suoritustavan esittely, kontekstin käsitteen kertaus ja kaunokirjallisuus konteksteissaan, Materiaali 1

2. Lukutaitovastauksen kirjoittamisen kompastuskivet, ensimmäisen lukutaitovastauksen kirjoittaminen (voi tehdä yksi-tai kaksiosaisena): tekstin kontekstien analyysi & tekstin huumorin rakentumisen analyysi

3. Novellityypit ja erilaisten novellien analyysia novellityypin kontekstissa (käsitellään myös keskiajan, valistuksen ja renessanssin olennaisia piirteitä taiteen ja kaunokirjallisuuden kannalta), Materiaali

4. Mitä on kirjallisuushistoria?, Materiaali

5. Romantiikka + lukutaitovastausharjoitus

6. Realismi

7. Kurssin YO-esseen tuottaminen

8. Modernismi

9. Kaunokirjallisuustehtävien tekemistä: vaihtoehtoina lukutaitovastaukset tai Podcast tai yhdistelmä molempia