AI 5: Teksti ja konteksti

Salvador Dali: Muiston pysyvyys (1931)


Kurssin sisältö opetussuunnitelman mukaan: 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja vuorovaikutusta siten, että hän ottaa huomioon kontekstien merkityksen. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 • oppii tarkastelemaan tekstejä niiden ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja jatkumoissa ja suhteessa muihin teksteihin 
 • oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä 
 • kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisutapojaan 
 • tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana 
 • tuntee maailmankirjallisuuden klassikkoja ja osaa sijoittaa ne kulttuurikontekstiinsa. 


Keskeiset sisällöt 


 • tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa että nykyajan kontekstissa 
 • erilaisia jatkumoita ja konteksteja, esimerkiksi historiallinen ja tyylilajien jatkumo sekä maantieteellinen konteksti 
 • tyylin aineksien vaikutus tekstiin 
 • suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia kulttuurisen kontekstin näkökulmasta 
 • eri tyylien, lajien ja kontekstien mukaista tekstien tuottamista 
 •  kirjallisuusaiheinen kirjoitus- ja puhetehtävä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee 

 

Kurssin arvioitavat työt

1. Kurssin lukutaitovastaus 1: Kontekstien vertailu

2. Kurssin lukutaitovastaus 2: realismia ja romantiikkaa

3. Kurssin YO -esseen laajuinen essee 

4. Kaunokirjallisuustehtävät, arvioidaan asteikolla 4-10