Mistä tekstin tyyli muodostuu?

Kuvan lähde


  • Löydät esityksen aiheesta täältä.
  • Tyylillä tarkoitetaan tapaa, jolla tekstissä ilmaistaan asiat. Tyyli on tekstin sisältöä ja kieltä koskevia valintoja, jotka vaikuttavat toisiinsa.
  • Tyyli on sateenvarjokäsite, joka sulkee alleen esimerkiksi retoristen keinojen, muiden kielten keinojen ja tekstin sävyn analyysin. Kaunokirjallisuutta analysoitaessa tyylin käsite sulkee alleen myös länsimaisen kirjallisuuden keskeiset suuntaukset: romantiikan, realismin ja modernismin sekä postmodernismin. 
  • Kun analysoit tyyliä, on olennaista, ettet ainoastaan listaa tyylipiirteitä, vaan pohdit myös, mikä tehtävä niillä on tekstissä. 
  • Tyylianalyysin kohdalla on esitetty paljon apukysymyksiä. Huomaa, että merkkimäärältään rajatun lukutaidon tehtävän tai tekstitaitovastauksen yhteydessä et voi vastata mekaanisesti kaikkiin tyylianalyysin apukysymyksiin. Keskity siis siihen, mikä juuri analysoimassasi tekstissä on kaikkein olennaisinta.


Tyylianalyysin rautalankamalli (lops 2015)


1.  Vanhan opetussuunnitelman mukaisissa tekstitaidon tehtävissä pohjatekstin taustatiedot on annettava lukijalle tarkasti. Oletus on kuitenkin, että lukija tuntee pohjatekstin sisällön. Kerro ensimmäisessä kappaleessa siis ainakin:

  • Pohjatekstin tekijän nimi (ja ammatti, mikäli sillä on merkitystä analyysin kannalta)
  • Pohjatekstin nimi lainausmerkeissä
  • Pohjatekstin tarkka julkaisuaika ja -paikka. Mikäli pohjateksti on peräisin internetistä, muista mainita tarkka sivu ja myös päivämäärä, jolloin sivu on tarkistettu.
  • Pohjatekstin tekstilaji
  • Pohjatekstin tavoite

Tekstisi ensimmäinen kappale ei saa olla vain yhden virkkeen mittainen, joten voit liittää mukaan jo jonkin hyvin olennaisen, tehtävänannon mukaisen havainnon pohjatekstistä. Mahdollista on myös reaaliesseetyyppisesti ohjata lukijaa kohti tulevaa: "Tekstin tyyli syntyy ennen kaikkea virkerakenteiden muotoilusta, sanastollisista valinnoista ja tekstin epätavallisesta esitysjärjestyksestä."

Uuden opetussuunnitelman mukaisissa lukutaidon tehtavissä vastauksessa pyritään tiiviyteen, ja viittaus pohjatekstiin pidetään lyhyenä. Aineiston voi nimetä esimerkiksi tekstin lajin, nimen tai otsikon mukaan.

2. Luonnehdi tässä vaiheessa pohjatekstin tyyliä lyhyesti yleisellä tasolla. (Onko tyyli esimerkiksi runollista, vanhanaikaista, abstaktia, provosoivaa...) ja kontekstualisoi pohjateksti eli tarkastele, miten tekstin erilaisten tekstin taustayhteydet ovat vaikuttaneet tekstin tyyliin.

Voit huomioida ainakin seuraavat:

a). Tekstilajikonteksti. Keskustelupalstalla nimettömänä julkaistun tekstin tyyli voi olla hyvin erilaista kuin tekstin tyyli esimerkiksi uutisissa, eikä lukija välttämättä hätkähdä tätä vaan osaa odottaa vapaampia tyylivalintoja.

b). Julkaisuaika ja -paikka konteksteina. Esimerkiksi 1960 -luvun mainosvideo voi näyttää hyvin erilaiselta kuin 2010 -luvun mainosvideot ja aikakauden arvot ja ajatusmaailma voivat heijastua tekstin tyyliin. Olisiko seuraava vanha mainos mielestäsi sovelias 2000 -luvun Suomessa?

c) Lukijakonteksti. Tekstin tyyliä ohjaa luonnollisesti se, kenelle teksti on ensisijaisesti suunnattu. Lastenkirjan tyyli on erilaista kuin aikuisille suunnatussa raa'assa rikosromaanissa.


3. Luonnehdi tekstin tyyliä laajemmin yleisellä tasolla. Voit kysyä esimerkiksi seuraavia:

-Millainen yleinen tyylivaikutelma tekstin kielestä syntyy? Kirjoitetaanko neutraalilla asiatyylillä vai esimerkiksi erilaisia tyylejä (alatyyli, ylätyyli) vaihdellen?

-Millaisista elementeistä teksti koostuu (esimerkiksi kuvat, otsikot, leipäteksti, kuvatekstit)? Millaisen tyylivaikutelman nämä elementit luovat yhdessä?

-Pohdi tekstin tekstityyppiä. Onko kyseessä kertova, kuvaileva, ohjaava, erittelevä vai kantaaottava teksti? 

-Onko tekstissä intertekstuaalisia viittauksia muihin teksteihin? Mikä niiden tehtävä on?

-Pohdi tekstin sävyä. Voit pohtia sävyä ainakin kolmella seuraavalla tasolla:

-Miten tekstin kirjoittaja suhtautuu lukijaan? Pysytteleekö hän etäällä vai tuleeko hän intimiisti lähelle lukijaansa? Miten tämä näkyy tyylissä?

-Miten tekstin kirjoittaja suhtautuu tekstiin? Onko teksti ehkäpä kirjoitettu hieman pilke silmäkulmassa vai onko kyse vakavasta ohjesaarnasta? Miten tämä näkyy tekstin tyylissä?

-Miten tekstin kirjoittaja suhtautuu itseensä? Ottaako kirjoittaja itsensä esimerkiksi hyvin vakavasti vai osaako hän nauraa omille ajatuksilleen? Miten tämä näkyy tyylissä?


4. Analysoi tekstin retorisia keinoja sanaston tasolla.

-Sisältääkö teksti kohosteisia sananvalintoja, esimerkiksi ylätyylisiä tai alatyylisiä ilmauksia? Mikä niiden tehtävä on? Onko tekstissä erityisesti tunteisiin vetoavia sananvalintoja?

-Ovatko tekstin sanat abstrakteja vai konkreettisia?

-Onko tekstissä selvästi havaittavissa myönteisiä ja kielteisiä sanoja (ns. plus- ja miinussanat) tai sanaryhmiä? Kuinka tyylivalinta tukee tekstin tavoitetta?

-Onko tekstissä tyyliä luovia metaforia ja vertauksia?

-Toistetaanko tekstissä jotakin ilmausta? Miksi?


5. Analysoi tekstin retorisia keinoja laajemmalla tasolla.

-Kärjistetäänkö ja liioitellaanko?

-Sisältääkö teksti vastakkainasetteluja?

-Sisältääkö teksti sanatason toistoa laajempaa toisteisuutta? 

-Miten tekstissä hyödynnetään huumoria tyylin keinona? Kiinnitä huomiota erityisesti parodiaan ja ironiaan.

-Sisältääkö teksti poikkeavia lausetyyppejä? (Huudahdukset ja kysymykset.) Mikä niiden tehtävä on?

Löydät lisää esimerkkejä tekstin retorisista keinoista täältä


6. Tarkastele tekstin tyyliä rytmin ja rakennevalintojen kannalta.

-Millaisia tekstin kappaleet ovat? Miksi?

-Millaisia lauseet ja virkkeet ovat? (Voit kiinnittää huomiota esimerkiksi virkkeiden ja lauseiden pituuteen, poikkeavaan sanajärjestykseen, lauseenvastikkeiden käyttöön sivulauseiden sijaan ja vajaisiin eli päälauseettomiin virkkeisiin.) Miten lauseiden ja virkkeiden rakenteen avulla luodaan tyyliä ja tunnelmaa?

-Onko tekstin ilmaisu tiivistä vai rönsyilevää?

-Eteneekö teksti hitaasti ja nopeasti?

-Miten tauotetaan ja käytetään välimerkkejä?

-Huomaatko tekstin rytmissä vaihtelua? Mikä merkitys tällä vaihtelulla on?


7. Mikäli analysoit kaunokirjallista tekstiä, pohdi mihin tyylisuuntaukseen teksti mahdollisesti kiinnittyy. Onko kyse romanttisesta, realistisesta, modernistisesta tai postmodernista tekstistä? Mistä tämän huomaa? Miten tyylisuuntaus heijastuu tekstin tyyliin?