Modernismi

Pablo Picasso: Girl before the mirror (1932)


Löydät modernismia koskevan esityksen  täältä.

Aikaa tehtävien tekemiseen on varattu kurssin kertaustuntiin saakka. Sinun tulee tehdä ainakin yksi toisen tason tehtävä. Muuten tehtävävalinnat ovat vapaita.

Ensimmäinen taso

1. Kirjoita noin 5-10 minuuttia tajunnanvirtaa portfolioosi. Älä piittaa oikeinkirjoitussäännöistä, välimerkeistä tms. Miltä harjoituksen tekeminen tuntui?

2. Harjoittele modernistista näkökulmatekniikkaa. Kerro itsestäsi eri näkökulmista (yhden tekstin pitäisi olla ainakin kappaleen mittainen).

a) Kerro ensin minämuodossa itsestäsi. Laita otsikoksi oma nimesi.

b) Kerro itsestäsi ystäväsi X näkökulmasta hän-muodossa. (Tyyliin: Matias on paras ystäväni. Välillä hän on oikein huvittavaa seuraa, mutta on meillä tapana riidelläkin.)

c) Kerro itsestäsi jommankumman vanhempasi näkökulmasta hän-muodossa.

3. Ota ensin selvää  täältä, mitä tarkoitetaan käsitteellä "absurdi novelli". Kirjoita sitten oma pieni absurdi novelli, jonka lähtökohdaksi voit ottaa esimerkiksi jonkin aivan arkisen tapahtuman. Voit halutessasi tuottaa myös novellikatkelman.

4. Kirjoita pieni satu, joka sisältää mahdollisimman paljon alluusioita toisista tutuista saduista. 

5. 2000-luvulla suomenkielisen lyriikan kentällä näkyi "hakukonerunouden" suosion nousu. Hakukonerunoudessa runoilija syöttää johonkin hakukoneeseen (esim. Googleen) haluamansa hakusanan/hakusanoja ja muotoilee sitten hakutuloksena syntyneestä tekstimassasta runon osuvia halutuloksia poimimalla. Hakutuloksia saa luonnollisesti muokata mieluisekseen; internet on pelkkä virike. Hakukonerunoutta edustaa esimerkiksi Karri Kokon masennusta käsittelevä Varjofinladia (2005), jonka voit ladata kokonaisuudessaan esimerkiksi täältä.

6. 1900- luvun loppupuolella kirjallisuus kääntyi yhä enemmän kommentoimaan itseään, ja voidaan puhua metafiktiosta, itsestään ja omasta fiktiivisestä luonteestaan tietoisesta kirjallisuudesta. Kirjoita novellin aloitus, jossa novelli alkaa yhtäkkiä metafiktiivisesti kommentoida itseään.
       Nuorena tuberkuloosiin kuollut Franz Kafka edustaa 1900-luvun alkupuolen modernismia        parhaimmillaan.

Toinen taso

1.

Franz Kafka: Hiilisangolla ratsastaja

Franz Kafkan novelli on hyvä esimerkki absurdista novellista, josta voi kuitenkin halutessaan etsiä symboliikkaa. Lue novelli ja avaa sitä seuraavien kysymyksien avulla. Novelli on saatavissa ainoastaan opelta paperisena versiona.

a) Referoi novellin juoni lyhyesti omin sanoin.

b) Kuvaile miljöötä novellissa. Mitä miljöökuvauksen avulla yritetään ehkä vertauskuvallisesti kertoa ihmisen sisäisestä kokemuksesta?

c) Miksi hiilisangolla ratsastaja ratsastaa hiilisangolla? Millaisia sisäisiä kokemuksia ja tuntemuksia tämä voisi symboloida?

d) Millaisen kuvan novelli antaa ihmisten välisistä suhteista? Perustele.

e) Millaisen kuvan novelli antaa ihmisen suhteesta Jumalaan? Perustele.

f) Mitä itse ajattelet novellin maailmasta? Millaisia tunteita se sinussa herättää? Antaako novelli sinusta oikean kuvan ihmiselämästä?

TT-vastauksen harjoittelijoille: Teemat Franz Kafkan novellissa "Hiilisangolla ratsastaja".

2.

Analysoi Pablo Picassoa naisen kuvaajana. Valitse aineiston kuvista yksi. Löydät kuvat täältä. (YO-vihko, kevät 2011) Muotoile kuva-analyysin pohjalta tt-vastaus, jonka otsikko on tyyppiä Naishahmon kuvaus Pablo Picasson taideteoksessa X.


Maalaus: Pablo Picasso


3.

Lue Ernest Hemingwayn novelli Vanhus sillankorvassa (1938). Löydät novellin täältä. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

a) Mikä on novellin aihe, eli mistä novelli kertoo?

b) Onko kyseessä tilannenovelli vai juoninovelli? Perustele valintasi.

c) Tiivistä novellin juoni lyhyesti. Kuvaa siis novellin lähtötilanne, keskeiset käännekohdat ja lopetustilanne.

d) Millainen kertoja novellilla on? Missä novellin kohdissa kertoja vetäytyy taustalle? Missä kertoja taas tuo oman näkemyksensä tapahtumista selvästi esille?

e) Analysoi kerronnan keinoja novellissa (juonen kuljetus, kuvailu, dialogi). Mitä keinoja käytetään paljon? Mitä keinoja taas ei juuri käytetä? Miten tämä vaikuttaa tapahtumien etenemisvauhtiin? Onko novellissa kohtia, joissa juonen kuljetus hidastuu tai nopeutuu? Miten kauan novellin tapahtumat kestävät?

f) Mitä saat tietää ja voit päätellä novellin miljööstä eli tapahtuma-ajasta ja -paikasta? Miten novellin vanhus suhtautuu ympärillään näkemiinsä tapahtumiin? Miten minäkertojan suhtautuminen miljööseen eroaa vanhuksen suhtautumisesta? Mitä suhtautumisero kertoo hahmojen asenteista ja odotuksista?

g) Löydätkö novellista ennakointeja tai takaumia? Miten ne mahdollisesti vaikuttavat novellin tunnelmaan ja kuvaan, joka hahmoista välittyy?

h) Mitä tekstissä sanotaan suoraan vanhusta lähestyvästä miehestä? Tee lista. Mitä taas voit päätellä miehen tunteista ja asenteista hänen ajatustensa ja käytöksensä perusteella? Tee jälleen lista.

i) Mitä tekstissä sanotaan suoraan vanhuksesta? Tee lista. Mitä taas voit päätellä hahmon tunteista ja ajatuksista hahmon käytöksen ja dialogin perusteella?

j) Novellin keskeisten hahmojen välillä vallitsee vastakkainasettelu eli hahmot ovat tietyssä mielessä toistensa vastakohtia. Analysoi hahmojen tilannetta ja asenteita. Miten hahmot eroavat toisistaan?

k) Millaisen kuvan novelli välittää sodasta, ihmiselämästä ja luovuttamisesta? Perustele.


4.

 Mene Tytti Heikkisen sähköiseen runokokoelmaan Varjot astronauteista (2009). Etsi kokoelmasta runosarja "Ryhävalaan tasoa" ja valitse runosarjasta runo "Aina sama juttu". Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

a) Miten luonnehtisit runon kieltä ja tyyliä? Pohdi tyyliä sekä sanaston, virkerakenteiden että tekstin kokonaisrakenteen kannalta.

b) Julkaisukonteksti osoittaa, että kyseessä on runo, tarkemmin määriteltynä proosaruno. Mitä muita tekstilajeja teksti voisi mielestäsi edustaa kielensä, sisältöntä ja rakenteensa perusteella? 

c) Minkä ikäinen runon puhuja on ja mitä sukupuolta puhuja edustaa? Perustele.

d) Mitä saat tietää ja voit päätellä puhujan äidistä? Kuinka puhuja suhtautuu äitiinsä? Perustele.

e) Mitä saat tietää puhujan isästä? Kuinka puhuja suhtautuu isäänsä? Perustele.

f) Mitä voit päätellä puhujan äidin uudesta miesystävästä? Miten miesystävä suhtautuu puhujaan ja miten puhuja taas suhtautuu miesystävään? Perustele.

g) Miten luonnehtisit puhujan elämänasennetta ja käsitystä maailmasta? Millaisia tunteita ja ajatuksia puhujan elämä ja suhtautumistavat sinussa herättävät? Miksi?


5.

Perehdy Henriikka Tavin nimettömään proosarunoon, jonka löydät vanhasta ylioppilasvihkosta täältä sivulta 6. Proosaruno on alkujaan julkaistu vuonna 2007 ilmestyneessä runokokoelmassa Esim. Esa.

a) Mikä on runon aihe eli mistä runo kertoo?

b) Luonnehdi runon muotoa. Miten muoto vaikuttaa lukukokemukseesi?

c) Mitä saat tietää ja voit päätellä runon puhujasta? Perustele. Millaisia tunteita ja ajatuksia puhuja herättää sinussa?

d) Tarkastele runon etenemistä. Löydätkö jotakin kokoavaa periaatetta?

e) Millaisen tunnelman etenemistapa tuottaa runoon? Millainen kuva opetustilanteesta yleisellä tasolla välittyy runon muodon ansiosta?

f) Mitä runo pyrkii sanomaan 2000 -luvun koulumaailmasta?

g) Onko runon välittämä kuva 2000 -luvun koulumaailmasta mielestäsi oikea? Perustele.