Kuvan lähde


Opintojakso 1:  Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.


Opintojakson keskeiset sisällöt ovat seuraavat:


 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
 • kielen- ja tekstinhuoltoa

=> Käsittelyjärjestystä on muutettu paikallisesti siten, kielen- ja tekstinhuolto sekä tekstin rakenteen analyysi tulevat laajasti esille vasta seuraavassa moduulissa "Kieli- ja tekstitietoisuus". Moduulin "Kieli- ja tekstitietoisuus" sisällöistä tähän opintojaksoon on taas poimittu "monilukutaidon käsite", "laaja tekstikäsitys" sekä "tekstilajin" käsite.


Opintojakso yhdistyy kuvataiteen moduuliin "Omat kuvat, jaetut kulttuurit" (2 op). Äidinkielen  ja kuvataiteen  välillä toteutetaan yhteistyötä, jonka muoto voi vaihdella lukuvuosittain. 


Opintojakson arvioitavat työt: 

 • Aineistoessee eli kirjoitustaidon vastaus, joka tehdään mallirakenteen pohjalta tai ilman mallirakennetta opiskelijan oman valinnan mukaan, arviointi asteikolla 4-10
 • Kaksi lukutaitovastausta:

-Uutisen tekstilajipiirteiden analyysi, arviointi 4-10

-Moniäänisyyden analyysi tekstissä, arviointi 4-10

 • Kaunokirjallisuustehtävät opintojakson romaanin pohjalta, arviointi 4-10.


Opintojakson etenemisjärjestys

Aikataulusta on luettavissa asioiden käsittelyjärjestys, mutta yhteen aiheeseen voidaan käyttää aikaa useita oppitunteja ja eteneminen tapahtuu ryhmän tarpeiden mukaan.

 • Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen esittely ja ensimmäisen moduulin esittely
 • Monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys ja lukiolaisen lukutaidon tasot,  materiaali (tulossa)
 • Tekstilajin käsite ja tekstianalyysin peruskysymykset,  Materiaali
 • Tekstin perustehtävät,  Materiaali
 • Tarkastelussa sanomalehden tekstilajit ja sanomalehtitekstin osat,  Materiaali
 • Mikä on lukutaitovastaus?,  Materiaali
 • Opintojakson ensimmäisen lukutaitovastauksen laatiminen: uutisen tekstilajipiirteiden analyysi,  Materiaali
 • Mitä on plagioiminen?, Materiaali
 • Aineiston referointi ja YO-essee, Materiaali
 • Essee ja rakennemallit,  Materiaali
 • Oman aineistopohjaisen esseen tuottamista, Materiaali
 • Kontekstit ja kulttuurinen lukutaito,  Materiaali
 • Tekstien moniäänisyys, Materiaali
 • Opintojakson kaunokirjallisuustehtävien tekemistä