Kuvan lähde

Moduuli 1:  Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.


Moduulin keskeiset sisällöt ovat seuraavat:


 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
 • kielen- ja tekstinhuoltoa

=> Käsittelyjärjestystä on muutettu paikallisesti siten, että sisältöinä intertekstuaalisuus ja moniäänisyys sekä kielen- ja tekstinhuolto tulevat laajasti esille vasta seuraavassa opintojaksossa. Moduulin "Kieli- ja tekstitietoisuus" sisällöistä tähän opintojaksoon on taas poimittu "monilukutaidon käsite", "laaja tekstikäsitys" sekä "tekstilajin" käsite.


Moduuli toteutetaan osana opintojaksoa, johon kuuluu myös kuvataiteen moduuli "Omat kuvat, jaetut kulttuurit" (2 op). Äidinkielen kurssin ja kuvataiteen kurssin välillä toteutetaan yhteistyötä, jonka muoto voi vaihdella lukuvuosittain. Kurssilla analysoitavissa teksteissä läsnä ovat kuitenkin voimakkaasti nimenomaan erilaiset kuvat ja audiovisuaaliset tekstit.


Moduulin arvioitavat työt: 

 • Otsikkoessee, joka arvioidaan asteikolla 4-10. Essee toimii opintojakson lähtötasotestinä.
 • Aineistoessee, joka tehdään mallirakenteen pohjalta tai ilman mallirakennetta opiskelijan oman valinnan mukaan, arviointi asteikolla 4-10
 • Lukutaitovastauksena  tekstin tektilajipiirteiden analyysi, arvioidaan asteikolla 4-10:
 • Lukutaitovastaus 2: tarkastellaan sanomalehtitekstin osia ja niiden erilaisia tehtäviä, tehtävä arvioidaan asteikolla 4-10


Moduulin aikataulu:

Aikataulusta on luettavissa asioiden käsittelyjärjestys, mutta yhteen aiheeseen voidaan käyttää aikaa useita oppitunteja ja eteneminen tapahtuu ryhmän tarpeiden mukaan.

 • Kurssin esittely, oman kirjoittajaidentiteetin reflektointia, johdatus esseen tuottamisen maailmaan (luetaan myös malliksi otsikkoessee)
 • Tekstin suunnittelun apuvälineitä, kappalejako, ydinvirkkeet ja tukivirkkeet (+syvennetään käsitystä siitä, millaisia tekstilajipiirteitä nimenomaan esseeseen liittyy)
 • Oman otsikkoesseen kirjoittaminen (pituus 3000-4000 merkkiä)
 • Tekstilajin käsite ja erilaiset tekstilajit
 • Kontekstin käsite
 • Teksti rakentuu osista: esimerkkinä audiovisuaalisen tekstin osat ja sanomalehtitekstin osat
 • Monilukutaidon käsite ja johdatus lukutaitovastaukseen
 • Tehdään lukutaitovastaus uutisesta (hyödynnetään opittuja käsitteitä ja tietoa sanomalehtitekstin osista)
 • Referoiminen ja plagioiminen
 • Oman referaatin kirjoittaminen
 • Aineistopohjaisen esseen tuottamisen perusteet
 • Oman aineistopohjaisen esseen tuottamista