ÄI1: Tekstit ja vuorovaikutus

Näin kurssia luonnehditaan lukion uudessa opetussuunnitelmassa (2015):


Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
• kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja
• monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana
• lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä.


Keskeiset sisällöt
• oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
• tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat
tekstit ja niiden yhdistelmät
• tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen
ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
• tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
• tekstien moniäänisyys
• proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien
analyysi
• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
• tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä
kirjoittaminen
• ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa


Kurssin arvioitavat työt:

Kurssin työt kootaan sähköiseen portfolioon Google Driveen. Löydät tarkemmat ohjeet portfolion tekemiseen täältä.

Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa pohjalta joko vaihtoehdon 1A tai 1B. Jotta kurssista voisi saada arvosanan 9-10, tulee valita vaihtoehto 1B.

1A) Media-aiheinen kirjoitelma

Teksti arvioidaan asteikolla 4-10. Tavoitteet:

 • Opiskelija reflektoi omaa suhdettaan johonkin itselleen merkitykselliseen mediailmiöön.
 • Opiskelija tottuu lukio-opintojen alusta alkaen näkemään kirjoittamisen monivaiheisena prosessina. Lisäksi prosessikirjoittaminen tulee menetelmänä tutuksi, ellei se ole ollut sitä jo aiemmin.
 • Opiskelija harjaantuu yhä tietoisemmin huoltamaan oman tekstinsä kieltä.
 • Opiskelija pohtii sopivan lähdemateriaalin valintaa ja harjoittelee oikeaa viittaustekniikkaa.
 • Opiskelija totuttelee oman tekstin tietoiseen arviointiin.


1B) Kaunokirjallisen teoksen lukeminen osiosta "Kaunokirjallisuutta lukioon". Teoksen pohjalta kirjoitetaan kirjareportaasi tai henkilökuva. Tavoitteet:

 • Opiskelija harjaantuu lukemaan kokonaisen romaanin ja tekemään siitä tulkintoja.
 • Eräät journalistiset tekstilajit tulevat opiskelijalle tutuksi.
 • Opiskelija harjoittelee tekstilajin, tekstin tavoitteiden ja kontekstin huomioimista omassa tekstissään.
 • Opiskelija harjoittelee itsearviointia.

 

2. Kommentoiva referaatti (lukutaidon tehtävä)


3.  Vastamainoksen analyysi ryhmissä (lukutaidon tehtävä)

Teksti arvioidaan asteikolla 4-10. Harjoituksen keskeiset tavoitteet:

 • Kontekstin, intertekstuaalisuuden ja moniäänisyyden käsitteiden soveltaminen
 • Tekstin eri osien merkityksen hahmottaminen suhteessa tekstikokonaisuuteen
 • Kuva-analyysin harjoitteleminen
 • Tavoitteellisen yhdessä kirjoittamisen harjoittelua


4. Muut portfolion tehtävät 


-Tavoitteiden asettaminen kurssin alussa. Löydät ohjeet täältä

-Millainen minä olen ryhmässä toimijana? -tehtävä. Löydät ohjeet täältä

-Tekstilajien tuottotehtävä ja tekstityyppitehtävä. Löydät ohjeet täältä.  

-Itsearviointitehtävä, joka tehdään kurssin lopuksi portfolion loppuun. Löydät ohjeet täältä.

Kurssiarvosanaan vaikuttaa myös tuntityöskentely. Huomaa, että kurssilla ei ole erillistä kurssikoetta.