ÄI1: Tekstit ja vuorovaikutus

Näin kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa:


Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
• kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja
• monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana
• lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä.


Keskeiset sisällöt
• oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
• tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat
tekstit ja niiden yhdistelmät
• tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen
ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
• tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
• tekstien moniäänisyys
• proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien
analyysi=> Käsittelemme proosan analyysin laajemmin vasta kurssilla 2.
• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
• tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä
kirjoittaminen
• ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa


Kurssin työt:

Kurssin työt kootaan sähköiseen portfolioon Google Driveen. Löydät tarkemmat ohjeet portfolion tekemiseen täältä. 

  • Tavoitteiden asettaminen lukion äidinkielen opinnoille. Löydät ohjeet  täältä
  • Minä ryhmässä toimijana -ydinvirkeharjoitus. 
  • Tekstejä novellin pohjalta -tehtävä
  • Otsikkoesseen kirjoittaminen, arviointi asteikolla 4-10. 
  • Parin kanssa tehtävä referaatti
  • Essee ohjatusti aineiston pohjalta, arviointi asteikolla 4-10, Tarkka palautuspäivä:
  • Lukutaitovastaus uutisvideon pohjalta, arviointi 4-10, Tarkka palautuspäivä:

Mikäli pyrit kurssilla kiitettävään arvosanaan, sinun tulee tehdä myös romaanitehtävä, jonka palautus on viimeistään kurssin viimeisenä päivänä jakson lopussa. Romaanitehtävän tarkka palautuspäivä: 26.11. 2020Kurssin aikataulu 

1. Johdantotunti: äidinkielen tuntien säännöt, portfolioiden luominen, kurssisisällöt, tavoitteiden asettaminen. 

2. Tekstin suunnittelu, kappalejako, ydinvirkkeet ja tukivirkkeet, Minä ryhmässä toimijana -teksti.  Materiaali  

4. Essee lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tekstilajina, luetaan myös malliessee.

5. Oma 3000 -4000 merkkiä pitkä otsikkoessee (kirjoitustunti)

6. Tekstin käsite ja tekstilaji, Materiaali

7. Tekstityypin käsite,  Materiaali

8. Novelliin "Junarutiineja" liittyvät tehtävät, Materiaali 

9. Konteksti ohjaa tekstin valintoja, Materiaali

10. Moniäänisyys ja tekstin äänien tunnistaminen, Materiaali

11. Vastataan tekstianalyysin peruskysymyksiin henkilöjutun pohjalta

Materiaali 

12. Plagiointi ja referointi, Materiaali

13. Jatkoa: moniäänisyys ja sanomalehtitekstien rakenneosat,  Materiaali

14. Referointi osana YO-esseetä & tulevan esseen aineistoon tutustuminen tekstianalyysin peruskysymyksien avulla

15. Essee yhden aineiston pohjalta (suunnittelutunti)

16. Essee yhden aineiston pohjalta (kirjoitustunti)

17. Mikä on lukutaitovastaus? Luetaan mallivastauksena mainoskuvan analyysi, Materiaali

18. Kirjoitetaan lukutaitovastaus uutisvideon pohjalta (kirjoitustunti)

19- Joustotunteja, palautuksia