Kurssin aikataulu

1. Johdantotunti: äidinkielen tuntien säännöt, portfolioiden luominen, kurssisisällöt, tavoitteiden asettaminen. 

2. Kirjoittamisen perusasioita: tekstin suunnittelu, kappalejako, ydinvirkkeet ja tukivirkkeet, Materiaali.  Minä ryhmässä toimijana -kappalejakoharjoitus.

3. Essee lukion tekstilajina, malliessee & Minä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (kirjoitustuntiMateriaali

4. Minä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (kirjoitustunti)

5. Tekstin käsite ja tekstilaji,  Materiaali

6. Tekstin erilaisia tavoitteita, tekstityypin käsite, Materiaali

7. Novelliin Hinta liittyvät tehtävät,  Materiaali

8. Konteksti ohjaa tekstin valintoja


Tarkistettu aikataulu: jakso syysloman jälkeen

1. Kurssin romaanipolun esittely, kielenhuoltoa esseiden pohjalta (virkerajat, kogruenssi, yhdyssanat, joka- ja mikä -pronominien käyttö), 

2. Moniäänisyys ja tekstin äänien tunnistaminen: kommentoivan referaatin pohjateksti + YO- esseen tarkastelu

3. Ryhmätyö: Tekstianalyysin peruskysymykset

4. Ryhmätyö: tekstianalyysin peruskysymykset + ryhmän toiminnan reflektointi

5. Plagiointi ja referointi

6. Referoinnin perusteet: esittelyviittauksen tekeminen, oman äänen erottaminen pohjatekstin äänestä

7. Johdatus kommentoivaan referaattiin

9. Kommentoivan referaatin tekeminen, arviointi 4-10

10. Kommentoivan referaatin tekeminen, arviointi 4-10

11-12. Johdatus proosan analyysiin=> jatkamme loppuun seuraavalla kurssilla