ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset 

Johanna Ehrnrooth: Grimmin hetki. 2013. Öljy kankaalle. 170 cm x 360 cm. Kuva: Galerie Forsblom.Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa seuraavalla tavalla:


Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin

-syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa

-syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista 

-tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja 

-oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. 


Keskeiset sisällöt 

 • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti

 • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat 

• kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa 

• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa

 • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa


Kurssi on viimeinen äidinkielen pakollinen kurssi, joten kurssilla käydään läpi myös äidinkielen YO -kirjoitusten kuviot. 

Kurssilla tuotetaan neljä tekstiä, jotka kaikki tulee palauttaa, jotta kurssi tulee läpäistyksi. Tekstit ovat seuraavat:

  • Lukutaitovastaus novellin pohjalta, palautuspäivä:
  • Lukutaitovastaus elokuvan pohjalta:
  • YO -esseen laajuinen essee 1, arviointi 0-60 pistettä, palautuspäivä: 
  • Teokseen Runoilija X liittyvät tehtävät, palautuspäivä:


Jokainen YO -teksti arvioidaan aidolla YO-arvioinnilla.


Kurssin etenemisaikataulu: 

Ohessa on oppitunneilla käsiteltävien aiheiden etenemisjärjestys. Yhteen aiheeseen voidaan käyttää pidempi aika kuin yksittäinen oppitunti, mikäli käsittely näin vaatii, mutta kirjoittamiseen käytettävät tunnit eivät lisäänny.

1. Johdantotunti: Kurssin keskeisten sisältöjen esittely, YO-kokeiden esittely ja kysymykset YO-kokeisiin liittyen, omien tavoitteiden asettaminen YO-kirjoituksiin

Materiaali 1

Materiaali 2

2. Kertomuksellisuus osana nykykulttuuria: mihin tarvitsemme kertomuksia? Kirjoitusharjoitus: oma elämä erilaisina kertomuksina

Materiaali

3. Novelli 1: avataan yhdessä suullisesti novelli "Ana, Lemminkäisen äiti"; pintahavainnoista syvähavaintoihin, esille erityisesti motiivin ja teeman käsitteet & kertojuuden problematiikka

4. Kirjoitetaan novellianalyysi Hannu Niklanderin novellista "Tanssipaikka" (suunnittelutunti)

5. Pikakatsaus nykykulttuuriin ja postmodernismiin

Materiaali

6. Luetaan kaksi eritasoista YO-esseetä yhdessä keskustellen

7. YO-essee 1, teemana kertomus: suunnittelutunti

8. YO-essee: kirjoitustunti

9. YO-essee: kirjoitustunti

10. Kertomuksellinen reportaasi (teemana huumeet, saatavilla opelta monisteena): tarkastellaan, millaisen kuvan teksti välittää huumeiden käytöstä ja millaisin välinein (kokonaisuus kestää ainakin kahden tunnin ajan)

11. Kertomuksellisen Oikotien mainoksen tarkastelua, kerrataan myös audiovisuaalisen tekstin analyysin käsitteet (kokonaisuus kestää ainakin kaksi tuntia)

12.Lukutaitovastauksen kirjoittaminen: vertailussa audiovisuaalinen teksti ja mielipidekirjoitus

13. Edellisen esseen palautuksessa esille nousutta & kielenhuoltoa

14: Runoilija X -tehtävät + kielenhuoltoa