Johanna Ehrnrooth: Grimmin hetki. 2013. Öljy kankaalle. 170 cm x 360 cm. Kuva: Galerie Forsblom.

ÄI6: Nykykulttuuri ja kertomukset 

Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa seuraavalla tavalla:


Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

-perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin

-syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa

-syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista 

-tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja 

-oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. 


Keskeiset sisällöt 

 • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti

 • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat 

• kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa 

• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa

 • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa


Kurssi on viimeinen äidinkielen pakollinen kurssi, joten kurssilla käydään läpi myös äidinkielen ja kirjallisuuden YO-kokeiden yksityiskohdat.


Kurssilla tuotettavat kirjalliset työt

 • Lukutaitovastaus 1: Draaman kaaren analyysi elokuvassa, 2000 merkkiä
 • Lukutaitovastaus 2: Tietokirjan kertomuksellisuuden analyysi
 • Lukutaitovastaus 3: Kertomuksellisen mainosvideon analyysi
 • YO-esseen laajuinen essee: teemana kertomuksellisuus
 • Kaunokirjallisuustehtävä Antti Röngän romaanista "Jalat ilmassa" (2019) tai Tommi Kinnusen romaanista "Ei kertonut katuvansa" (2020)


Kurssilla on noin 28 oppituntia, ja oppitunnin kesto on 60 minuuttia. Ohessa on kurssin aihepiirien etenemisjärjestys. Yhteen aihepiiriin voidaan käyttää useampia oppitunteja.


Etenemisjärjestys 

 •  Kurssin sisällön ja suoritustavan esittely
 • Johdatus lukutaidon YO-kokeeseen & lukiolaisen lukutaidon ulottuvuudet (Pauligin mainokseen liittyvät kysymykset Classroomissa), Materiaali 1Materiaali 2
 •  Johdatus kertomukseen ilmaisumuotona, Materiaali
 • Tuotetaan lukutaitovastaus 1 (2000 merkkiä); tarkoitus on käyttää tehtävään maksimissaan 1,5 tuntia
 • Kertomuksellistaminen, Materiaali
 •  Kirjoitetaan lukutaitovastaus 2 kertomuksellisesta tietokirjan katkelmasta
 •  Kertomuksellistaminen omaäänisyyden tuottamisen välineenä YO-esseessä
 •  Tuotetaan YO-essee osin oppitunneilla, osin kotona
 • Kerronnan analyysi proosassa (Rosa Liksomin mininovelli ja sen pohjalta tuotettu mallivastaus)
 • Audiovisuaalisen tekstin analyysin käsitteitä
 •  Johdatus mainosanalyysiin
 •  Kirjoitetaan lukutaitovastaus 3: kertomuksellisen mainosvideon analyysi
 •  Ryhmäviestinnän analyysi erityisesti dialogisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, vuorovaikutusetiikka
 •  Ryhmäkeskustelut arvioitavista lukutaitotehtävistä, ja ryhmän toiminnan  analyysi erityisesti eettisyyden näkökulmasta
 •  Arvioitavien kaunokirjallisuustehtävien tekemistä (kerronnan analyysi ja muut analyysitehtävät)