Kuvan lähde

Kurssin lukutaitotehtävät

Mallivastaus, jonka aineiston löydät täältä. Tehtävänanto on ollut seuraava: Tuota noin 2500 merkkiä pitkä teksti, jossa analysoit draaman kaaren hyödyntämistä mainoksessa.


Pihlajalinnan mainoksen tavoitteena on tehdä yrityksen brändiä tunnetuksi erityisesti urheilua harrastaville ihmisille, ja mainoksen teesin voisi muotoilla seuraavasti: Pihjajalinnan palveluita käyttämällä omat urheilusuoritukset saa parantumaan. Yksi keino tavoitteisiin pääsemisessä on mainoksessa draaman kaaren käyttö. => Kirjoittaja tekee mainoksesta kokonaistulkinnan, jota vasten hän myöhemmin tarkastelee havaintojaa.

Mainos hyödyntää draaman kaaren elokuvakerronnasta tuttua muotoa, versiota sankarin myyttisestä matkasta. Videon sankari on lumilautailija Eero Ettala, joka sankarin matkan kaavaa mukaillen kohtaa aluksi vastuksen: hän on vammautunut urheillessaan. Mainoksissa pyritään tiiviiseen ilmaisuun, ja Ettalan kohtaama ristiriita tuodaan esille päähenkilön elämää pohjustamatta. Mainoksille on tyypillistä pyrkiä aluksi kiinnittämään katsojan huomio: uhkaavan laaja diagnoosiluettelo ja naisäänen sanat “tervetuloa helvettiin” toimivatkin tunteisiin vetoavana herättäjänä. => Kirjoittaja esittelee draaman kaaren ensimmäisen vaiheen ja suhteuttaa luentansa esimerkiksi tekstilajiin kontekstina ja tekstin tavoitteisiin.


Draaman kaaren nousevan toiminnan vaiheessa Ettala pyrkii kuntoutumaan vammoistaan, ja hänen kohtaamiaan vaikeuksia korostetaan mainokseen jännitettä lisäävän symboliikan avulla. Ettala kipuaa uhkaavan tummassa värimaisemassa korkean vuoren huippua kohti, mikä symboloi hänen taisteluaan lähes ylivoimaista vihollista vastaan. Lisäksi vuorimiljööseen yhdistyy tuli, joka länsimaisessa kulttuurissa liitetään usein helvettiin ja naisääni korostaa taustalla tien olevan “pitkä ja kivinen”. Tilanteen jännitteisyyttä lisää videon äänimaailma, jossa on uhkaavaksi mieltyvä hakkaava rytmi, yksittäiset, esimerkiksi kauhuelokuville ominaisia äkillisiä riitasointuja ja huohotusta muistuttava ääni luovat painostavaa tunnelmaa. Katsoja asemoidaan odottamaan, kuinka samastumisen kohteena toimiva Ettala selviää vastuksistaan ja tämä voi synnyttää kiinnostusta mainosta kohtaan. => Kirjoittaja pohtii, kuinka äänien ja kuvakerronnan avulla luodaan nousevaa toimintaa, huomioi länsimaisen kulttuurin julkaisukontekstina ja tarkastelee, kuinka tämä mainoksen osa palvelee tekstin tavoitteita.


Mainoksen huippukohdassa ahdistava taustamusiikki hiljenee hetkeksi ja Pihlajalinnaa toimijana symboloiva lempeä naisääni antaa Ettalalle viestin: hän kertoo urheilijalle ojentavansa kätensä ja auttavansa tämän pois. Tämän jälkeen taustamusiikin kauhuvaikutteet häviävät ja musiikki muuttuu juhlavaksi, mikä tukee Ettalan uutta asemaa selviytyjänä. Oman itsen tietoista kehittämistä korostavassa länsimaisessa kulttuurissa Ettalaa ei kuitenkaan esitetä vain passiivisena uhrina, vaan nainen korostaa, että  mukaan tarvitaan Ettalan omaa tahtoa: hänen on haluttava taistella ja ottaa apua vastaan. Tutun selviytymistarinan muodon tunnistaminen voi jo itsessään tuottaa katsojalle mielihyvää, joka yhdistyy Pihlajalinnaan brändinä. Lisäksi sankarin samanaikainen rikkinäisyys ja peräänantamattomuus tekevätkin hänestä katsojalle helpon samastumiskohteen.=> Kirjoittaja huomioi draaman kaaren huippukohdan ja tarkastelee, kuinka länsimainen kulttuuri kontekstina näkyy tekstissä ja pohtii havaintojaan suhteessa tekstin tavoitteisiin.


Draaman kaaren laskevan toiminnan vaiheessa Ettala saa sankarin matkan kaavalle tyypillisesti palkinnon: hänet kuvataan istumassa vuorella levollisen tyytyväisyyden vallassa, mikä voi symboloida elämään saapunutta tasapainoa. Lisäksi hän kertoo omin sanoin voivansa jälleen jatkaa lumilautailun ympärille kietoutuvaa elämäänsä, mikä vetoaa katsojan tarpeeseen toteuttaa itseään. Mainos yhdistääkin Pihlajalinnan brändiin draaman kaaren avulla eräitä länsimaisia perusarvoja, jotka voivat tavoittaa laajankin lukijakunnan: sitkeä taistelu, menestys, oman itsen kehittäminen, terveys ja urheilullisuus liitetään vaikeuksia voittavan Ettalan hahmoon. Terveyden painotuksen lisäksi muut arvot eivät automaattisesti liity Pihlajalinnaan yrityksenä, ja mainoksen luoma brändi on osin melko keinotekoinen => Kirjoittaja tarkastelee vielä lopuksi, miten draaman kaari kokonaisuudessaan palvelee tekstin tavoitteita ja kiinnittää erityistä huomiota tekstin arvomaailmaan. Lisäksi kirjoittaja osoittaa kykyä myös kriittiseen lukutaitoon.


Lukutaitotehtävä

Analysoi elokuvan Pyykkitupa (2022) tapaa soveltaa draaman kaarta. Vastauksen sopiva pituus on 2000 merkkiä. Löydät lukutaitovastauksen laatimiseen ohjeita täältä.

Tee ensimmäisessä kappaleessa kokonaistulkinta elokuvan teemoista, ja suhteuta myöhemmin havaintosi tähän kokonaistulkintaan.

Muista mainita jokaisessa kappaleessa tehtävänannon pääkäsite; draaman kaari.

Käsitteitä avuksesi: (Vinkki! Näitä kaikkia kannattaa hyödyntää, mutta voit käyttää muitakin käsitteitä, mikäli ne tuntuvat tarpeellisilta.)

 • teemat
 • kohtaus
 • päähenkilö ja sivuhenkilö
 • näkökulma
 • miljöö; myös värimaailma ja taustamusiikki
 • alkutilanne
 • konflikti
 • nouseva toiminta
 • huippukohta
 • laskeva toiminta
 • avoin lopetus
 • motiivit, erityisesti esinemotiivi
 • genre (vinkki: huomioi, miten teksti ammentaa esimerkiksi kauhugenrestä)
 • huumorin keinot; liioittelu, yhteensopimattomuus


Vinkkejä vastauksen syventämiseen

Draaman kaaren vaiheita tarkastelevasta vastauksesta voi tulla helposti liian referoiva. Esimerkiksi seuraavien apukysymyksien avulla saat vastaukseesi syvyyttä:

Syvennä tulkintoja

 • Kuljeta mukana tekstin teemaa. Mitä draaman kaaren eri vaihteet kertovat teemoista?
 • Pohdi, mitä draaman kaaren eri vaiheet merkitsevät päähenkilölle. Kuinka hän kokee ne? Millaisiin päähenkilön tunteisiin katsojan halutaan samastuvan eri vaiheissa?
 • Pohdi symboliikkaa osana jännitteiden luomista. Millaisia vertauskuvallisia merkityksiä esimerkiksi pyykkitupa ja pesukone alkavat saada? Miten tulkitset lopetuksen symboliikkaa?
 • Pohdi, miksi elokuvassa on hyödynnetty kertomuksen elementtejä ja draaman kaarta näiden osana. Löydät apua täältä.

Osoita kulttuurista lukutaitoa

 •  Kuinka draaman kaaren kuljetuksessa näkyvät kertomuksessa toistuvat tavanomaiset roolit "sankari", "vastustaja" ja "sankarin auttaja"?
 • Tarkastele, kuinka kauhugenreen tehtyjen intertekstuaalisten viittausten avulla elokuvan  jännitteitä syvennetään ja toisaalta mukaan tuodaan jännitteisyyttä lieventävää huumoria.