Kurssin oppimispolku: kertomukset avaavat maailmoja

Kuvan lähde


Miten oppimispolku toteutetaan käytännössä?

Opiskelija etenee kurssin oppimispolkua omaan tahtiinsa, tunnilla tehtäviin keskittyen. Pääosin tarkoituksena on, että oppimispolun tehtäviä ei tehdä kotona, sillä kirjoitustöitä on menossa koko ryhmällä jo äidinkielen tukikurssilla.

Oppimispolun tehtävät ovat kaikki YO-koetehtävien tyyppisiä lukutaitovastauksia sillä erotuksella, että tehtävät on purettu apukysymyksiksi. Vaikka et siis varsinaisesti tuotakaan lukutaitovastauksia, tuotat muistiinpanoja, joiden pohjalta voisit todellisessa YO-koetilanteessa kirjoittaa lukutaitovastauksen. On tärkeää, että vastaat perusteellisesti, selkeästi ja kokonaisin virkkein - näin saat tehtävistä suurimman hyödyn irti.

Jokaisen tehtävän voi tehdä joko yksin tai parin kanssa. Parin kanssa työskentely voi olla antoisaa mutta usein se on myös hitaampaa. On aivan olennaista, että pyydät tehtävien tekemiseen niin paljon opettajan apua kuin mahdollista. Tehtäviä ei ole tarkoitus tehdä yksin!

Alustavasti tehtävien tekemiseen on varattu yhteensä 6 h aikaa. Aikataulu elää kuitenkin ryhmän tarpeiden mukaan. Opettaja käyttää tehtävätuntien alussa aina pienen aiheeseen johdattavan puheenvuoron.


Miten polku arvioidaan?

Kun oppimispolku tulee valmiiksi, saat lukutaitovastausten oikeat vastaukset. Lisäksi opettaja täydentää luomaasi polkukokonaisuutta arvosanalla ja mahdollisilla sanallisilla palautteilla. Oppimispolku arvioidaan asteikolla 4-10 ja koska se on kurssin laajin yksittäinen kokonaisuus, sen arvosana painaa kurssin kokonaisarvosanassa kaikista eniten. Oppimispolun tehtävien viimeinen palautuspäivä on: (sovitaan myöhemmin yhdessä) 

 1. Vaikuttamaan pyrkivä video analyysin kohteena 


Katso huolellisesti oheinen video ja vastaa siihen liittyviin kysymyksiin kokonaisin virkkein niin, että myös opettaja ymmärtää vastauksesi. Laita otsikoksi "Ankan ja pojan tarina" ja aloita kokonaisuus portfoliostasi puhtaalta sivulta.

1. Mikä on tekstin pääteesi

2. Miten seuraavat argumentaatiokeinot näkyvät tekstissä?

-Etuihin ja hyviin puoliin vetoaminen

-Arvoihin vetoaminen

Pohdi samalla, millaisia taustaoletuksia mainoksessa tehdään katsojan arvoista. Millaisia asioita arvostava ihminen siis voisi vaikuttua mainoksesta?


3. Miten mainos hyödyntää perinteistä draaman kaarta? Mihin draaman kaaren käytöllä pyritään?

Mallivastaus: Mainoksessa hyödynnetään perinteistä draaman kaarta, sillä sen avulla halutaan saada lukijan mielenkiinto pysymään melko pitkän tarinan sisältävässä mainoksessa. Draaman kaaren kehittelyosiossa esitellään päähenkilöt, joihin katsoja voi samastua: tavallinen ydinperhe, johon kuuluvat äiti, isä ja mainoksen alussa alkunsa saanut poika. Perinteisestä draaman kaaresta poiketen mainosten hahmojen elämä on pitkään ristiriidatonta - elämän Aku Ankan seurassa halutaan esittää olevan hyvää ja tavoittelemisen arvoista ja näin lehteä halutaan myydä. Katsojan mielenkiinnon herättämiseksi pojan ja ankan elämään muodostuu kuitenkin syvä konflikti, kun poika nuoruuden tunnekuohussa hylkää ankan, ja pitkää auvoista elämää seuraavalla ongelmajaksolla on tarkoitus kaapata katsojan mielenkiinto. Konflikti kuitenkin ratkeaa nopeasti, kun äiti tuo ankan pojalle takaisin, ja draaman kaari sisältää suljetun onnellisen lopun: elämä Aku Ankan seurassa esitellään pysyvästi onnellisena ja tavoittelemisen arvoisena, ja lukijan annetaan ymmärtää, että päähenkilö ei enää hylkää ankkaa.

4. a)Kuka on mainoksen päähenkilö? Mistä voit päätellä, että juuri valitsemasi hahmo on päähenkilö

b)Päähenkilön valinta ei ole sattumaa vaan tarkkaan harkittu myyntikikka. Millaisia yleispiirteitä päähenkilöön liittyy (ikä, perhesuhteet, kansalaisuus, ulkonäkö)? Miten näiden piirteiden avulla pyritään myymään Aku Ankka -lehteä? Käsittele jokainen piirre erikseen.

c) Miten päähenkilö toimii? Mainitse ainakin viisi toimintoa. Miten näiden avulla pyritään myymään Aku Ankka -lehteä? Käsittele jokainen toiminto erikseen.

Millainen on mainoksen päähenkilö? Miksi hänet esitetään sellaisena kuin esitetään?

5. Millaisia symbolisia merkityksiä mainoksessa esiintyvä ankka saa motiivina? Millaisia piirteitä ankkaan liitetään? Mainitse ainakin viisi piirrettä ja pohdi erikseen kunkin piirteen kohdalla, miten sen avulla pyritään myymään lehteä.

6. Miten luonnehtisit mainoksen leukkausta? Miksi se on sellainen kuin on? Miten leikkauksen avulla pyritään pitämään katsojan mielenkiinto yllä?

7. Mainoksessa esiintyy tarkkaan harkittuja miljöitä. Mitkä ovat kaksi miljöötä, joihin draaman kaaren kannalta keskeisimmät tapahtumat sijoittuvat? Millaisia ominaispiirteitä miljöillä on? Etsi molemmista vähintään kolme. Miten näiden piirteiden avulla pyritään myymään Aku Ankka -lehteä?

8. Tarkastele mainoksen auditiivista puolta. Millaisia ääniä löydät mainoksesta ja kuinka ne täydentävät mainoksen visuaalista toteutusta? Mikä on äänimaailman merkitys mainoksen tavoitteiden toteutumisen kannalta?

9. Analysoi mainoksen lopussa esiintyvää pysäytyskuvaa. Huomioi ainakin slogan, logo, värimaailma, asettelu ja analysoi kunkin kohdalla erikseen, miten niiden avulla myydään Aku Ankka -lehteä.

10. Millaiseksi hahmottelisit mainoksen kohderyhmän?  (Älä ota tässä enää uudelleen kantaa arvomaailmaan.) Analysoi erikseen oletetun kohderyhmän ikää, sukupuolta, asuinpaikkaa ja sosioekonomista asemaa. Muista perustella. 1.


2. Kuvat ja sanat kertovat tarinan  

Löydät tehtävän aineiston täältä.


1.  Aloitamme argumentaatioanalyysilla. Saat siihen ohjeet myöhemmin.

2. Analysoi draaman kaaren käyttöä mainosjulisteen keinona. Ota mallia edellisestä tehtävästä.

3. 

a) Miten luonnehtisit mainoksen kertojaa? Mitä kertoja mainitsee itsestään? Miksi?  Miten näiden mainintojen avulla pyritään myymään tuotetta? Millainen sävy tekstiin syntyy?

b) Missä kertoja puhuttelee lukijaa suoraan? Miksi kertoja toimii näin? Miten tämä edistää tuotteen myyntiä?

c) Miten tekstissä hyödynnetään kuvausta kerronnan keinona? Miten kuvauksella pyritään myymään tuotetta?

4.  Tarkastele sivun typrografiaa eli tekstin ulkoasua. Millaisia erityispiirteitä huomaat? Miten näiden piirteiden avulla pyritään myymään tuotetta?

5. Tarkastele sivun eri elementtien kokoa ja asettelua, myös suhteessa toisiinsa. Millaisia vaikutelmia kokonaisuuden avulla pyritään luomaan? Miksi sivu näyttää siltä kuin näyttää?

6. Tutustu kuvan erilaisiin tehtäviin täältä. Millaisia merkityksiä tekstin kuvat saavat?

 
3. Analysoidaan aikuisten satua (monistetehtävä)

4. Analysoidaan uutista median kertomuksena (videotehtävä)