Kuvan lähde

Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä 

• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä

 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja 

• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä. 


Keskeiset sisällöt 

• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen 

• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa 

• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta 

• mediatekstien tuottamista ja analyysia


 Kurssin arvioitavat työt

 • Opiskelija tuottaa kurssille kolme YO-esseen laajuista esseetä, jotka arvioidaan YO-arvioinnilla. Kaksi esseitä tehdään kurssin kuluessa ja kolmas essee tuotetaan kurssin loppukokeena toimivassa preliminäärikokeessa.
 • Kurssilla tehdään lukutaitovastauksena tyylianalyysi, ja vastaus arvioidaan YO-arvioinnilla
 • Lisäksi opiskelija tuottaa kurssilla kaksi pientä tekstikokonaisuutta, jotka arvioidaan arvosanalla hyv.-hyl. Kurssin pienet kirjoitustehtävät kattavat seuraavat aiheet:

- Harjoitus tekstin rakennemalleista

- Harjoitus aineiston kanssa keskustelemisestaKurssin aikataulu 

Kyseessä on etenemisjärjestys. Yhteen osioon voidaan käyttää useita oppitunteja.


 • Keskeisten sisältöjen ja suoritustavan esittely, malliesseisiin tutustumista
 • Äidinkielen digitaalisen esseekokeen arviointikriteereihin tutustuminen täällä ja itsearviointi: kurssivihkon sivu 19, tehtävä 1 
 •  Perehdytään kahteen YO-esseeseen, jotka ovat saatavilla Classroom -ympäristössä. Esseiden tarkastelussa hyödynnetään mallia, jonka löydät täältä.
 • Kirjoitusprosessin kulku ja aineiston rajaamisen lähtökohtien kertaus. Löydät materiaalin  täältä ja täältä. Tehdään kurssivihkon tehtävä 2 sivulta 30 ja pohditaan yhdessä sopivia rajauksia onnellisuusteemaiseen esseeseen kurssivihkon sivun 84 pohjalta.
 • Omaäänisyys ja havainnollistaminen osana YO-esseetä, Materiaali; kurssivihkosta tehtävä 5 
 • Kirjoitetaan YO -essee onnellisuusteemasta
 • Esseen rakennemallien kertaus; löydät materiaalin täältä ja malleihin liittyvän pienen kirjoitusharjoituksen täältä.
 • Onnellisuusaiheisissa esseissä esille noussutta; kielenhuoltoa jne.
 • Aineistoon viittaamisen tekniikkaa, Materiaali; tehdään Asta Lepän kolumniin liittyvä tehtävä
 • Tyylianalyysin kertaaminen ja tyylianalyysi lukutaitovastauksena
 • Aineiston kanssa keskustelemisen perusteet, Materiaali, johon liittyen kirjoitetaan yhtenäinen materiaalin tehtävän pohjalta yhtenäinen teksti. Samalla harjoitellaan aineiston tarkkaa lukemista. Luetaan teksti kurssivihkon sivulta 48.
 •  aloitus, lopetus ja otsikointi
 • YO-esseen tuottaminen kurssivihkon vuorovaikutusteemasta