Kuvan lähde

Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä 

• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä

 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja 

• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä. 


Keskeiset sisällöt 

• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen 

• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa 

• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta 

• mediatekstien tuottamista ja analyysia


Kurssilla on Honkajoen lukiossa käytössä Jukola 8 -kurssivihko.


 Kurssin arvioitavat työt  (Honkajoki)

 • Opiskelija tuottaa kurssille kolme YO-esseen laajuista esseetä, jotka arvioidaan YO-arvioinnilla. Kaksi esseitä tehdään kurssin kuluessa ja kolmas essee tuotetaan kurssin loppukokeena toimivassa preliminäärikokeessa.
 • Kurssilla tehdään lukutaitovastauksena tyylianalyysi, ja vastaus arvioidaan YO-arvioinnilla.
 • Kurssilla luetaan malliesseepaketti ja sen pohjalta vastataan kysymyksiin.
 • Lisäksi opiskelija tuottaa kurssilla pieniä tekstejä tuntitehtävinä, ja nämä tekstit arvioidaan asteikolla hyv.-hyl. Mikäli tuntitekstejä puuttuu, kurssia ei voi läpäistä.


Kurssin aikataulu  (Honkajoki) 

Kyseessä on etenemisjärjestys. Yhteen osioon voidaan käyttää useita oppitunteja. 

 • Kurssin keskeisten sisältöjen ja suoritustavan esittely; oman esseeprosessin reflektointi ja oppimistavoitteiden asettaminen, Materiaali
 •  Perehdytään kahteen YO-esseeseen, jotka ovat saatavilla monisteena. Esseiden tarkastelussa hyödynnetään mallia, jonka löydät täältä; harjoitellaan samalla mallin soveltamista
 • Sisällön rikastamisen eräitä apuvälineitä: kantaaottava essee ja pohtiva essee, yhteiskunnallinen tarkastelu ja yksilölähtöinen tarkastelu, abstrakti ja konkreettinen tyyli, tuntitehtävä 1
 • Essee numero 1
 • Johdatus tyylianalyysiin ja retoristen keinojen analyysin kertaus & omia tyylikokeiluja, tuntitehtävä 2
 • Viittaustekniikkaa: suorat sitaatit aineistosta
 • Lukutaitovastaus: Tyylianalyysi (vastausta tehdessä harjoitellaan myös suorien sitaattien poimimista aineistosta)
 • Aineiston kriittinen lukeminen ja aineiston kanssa keskustelun syventäminen, tuntitehtävä 3
 • Opiskelijan tarpeiden mukaan (omat oppimispolut): Ilmaisun terävöittäminen ja muu tyylin hiominen
 • YO-essee numero 2:n tuottaminen jo aiemmin luotua materiaalia hyödyntäen


Kankaanpään yhteislyseon yhdistelmäopiskelijat

 Kurssilla on 12 opetuskertaa, joiden pituus on 2*60 min.

1. Äidinkielen tuntien käytännöt; kurssin suoritustapa ja etenemisjärjestys; kirjoitustaidon YO-kokeen läpikäyminen; oman esseeprosessin reflektointi ja oppimistavoitteiden asettaminen,  Materiaali 1Materiaali 2

2. Lähtötasotesti: YO-essee 1 (kirjoitusaikaa koulussa 2*60 min.)

3. YO-essee tuotetaan loppuun (kirjoitetaan 2*60 min.)

4. -Kahden malliesseen lukeminen ja yhteinen arviointi

-Aiheen rajaaminen, päänäkökulma ja käsittelynäkökulmien tuottaminen

5. -Esseiden palautus ja tekstien pohjalta esille noussutta

-Käsittelynäkökulmien rikastaminen, havainnollistaminen, tuntitehtävä 1

6. Omaäänisyys ja lukutaitovastaus tekstin omaäänisyydestä (1*60 min.)

7. Omaäänisyys ja lukutaitovastaus tekstin omaäänisyydestä (1*60 min)

-Aineistojen kriittinen lukeminen ja aineistojen kanssa keskustelu, osa 1

8. Aineistojen kriittinen lukeminen ja aineistojen kanssa keskustelu jatkuu, tuntitehtävä 2

9. Aloitus, lopetus ja otsikointi, tuntitehtävä 3

10. YO-essee 2 (tuotetaan molemmat tunnit)

11. YO-essee 2 (tuotetaan molemmat tunnit)

12. Esseissä esille noussutta ja kielenhuoltoa, viittaustekniikkaa, malliesseitä