Omien lukutaitojen reflektointia


Osio 1

Olet lukioaikanasi tutustunut jo varsin monenlaisiin teksteihin ja lukemisen tapoihin. Arvioi seuraavia väitteitä asteikolla 1-3.

1=eri mieltä

2= osittain samaa mieltä ja osittain eri mieltä

3= samaa mieltä 


a) Päädyn usein referoimaan aineistoa, kun minun pitäisi analysoida sitä.

b) Usein minun on vaikeaa erottaa tehtävänannon kannalta olennaista epäolennaisesta.

c) Osaan perustella havaintoni pohjatekstillä.

d) Hallitsen hyvin lähdekritiikin.

e) Osaan sijoittaa tekstejä erilaisiin konteksteihin.

f) Tiedän, mitä hyvältä lukutaitovastaukselta vaaditaan.


Osio 2

a) Mitkä seuraavista käsitteistä ja käsiteryhmistä ovat sinulle tutuimpia? Mitä pitäisi vielä harjoitella?

 

Argumentaatioanalyysin käsitteet
Retoriset keinot
Kielen analyysin käsitteet
Tyylianalyysin käsitteet
Kuva-analyysin käsitteet
Sanomalehtitekstin osien tai verkkosivuston osien nimitykset
Audiovisuaalisen tekstin avaamisen käsitteet
Proosan analyysin käsitteet
Runouden analyysin käsitteet
Draaman analyysin käsitteet
Huumorin analyysin käsitteet
Sarjakuvan analyysin käsitteet
Kirjallisuuden tyylikaudet: romantiikka, realismi, modernismi ja nykykirjallisuus


Kurssilla kerrataan erityisesti tietyt jo aiemmin opinnoissa esille tulleet käsitteet.


b) Kuinka hyvin hallitset seuraavat käsitteet? Arvioi asteikolla 1-3.


1= En oikeastaan ymmärrä käsitettä.


2= Ymmärrän käsitteen jotenkin.


3= Ymmärrän käsitteen niin hyvin, että osaisin selittää sen opiskelijatoverilleni.


Konteksti

Metafora

Metonymia

Symboli

Allegoria

Moniäänisyys

Intertekstuaalisuus

Parodia

Satiiri

Ironia

Arvot (tekstianalyysissa)

Ideologia (tekstianalyysissa)


c) Aseta nyt itsellesi kaksi arvosanatavoitetta:

Mitä arvosanaa tavoittelet kurssista?

Mitä arvosanaa tavoittelet lukutaidon YO -kokeesta?