Äidinkielen lukio-opintoihin valmistava opintojakso (2 op)

Äidinkielen lukio-opintojen alkuun sijoittuva kahden opintopisteen laajuinen opintojakso on suunnattu kaikille äidinkielen opintonsa aloittaville, jotka ovat kiinnosteita kehittämään taitojaan lukion äidinkielessä. Opintojakso jakautuu kahteen erilliseen linjaan, joista opiskelija voi valita omia tavoitteitaan eniten palvelevan. Eri linjoilla tehdään pääosin erilaisia tehtäviä, mutta opintojaksoon voi sisältyä myös koko ryhmälle yhteisiä oppitunteja. Linjat tavoitteineen ja sisältöineen ovat seuraavat:


Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen vahvistaminen

Tämä linja on suunnattu opiskelijoille, joiden äidinkielen arvosana peruskoulun päättötodistuksessa on ollut seitsemän tai alle seitsemän. Opintojakson linjalla harjoitellaan esimerkiksi olennaisen tiedon poimimista tekstistä ja yhtenäisen, ymmärrettävän tekstin tuottamista ja tekstin suunnittelua. Ydinsisältö keskittyy seuraaviin:

 • Virkkeiden ja lauseiden rakenteen ymmärtämisen varmentaminen
 • Kappalejaon periaatteiden ja kappaleen sisäisen rakenteen tarkastelu
 • Oman tekstin rakenteen suunnittelun periaatteet
 • Olennaisen tiedon poimiminen tekstikokonaisuudesta ja referoimisen harjoittelu
 • Keskustelu aineiston kanssa siten, että oma ääni erottuu aineiston äänestä


Linjan valinnut opiskelija tuottaa seuraavat arvioitavat työt:


 • Ydinvirkkeiden pohjalta tekstiksi -harjoitus, arviointi hyv. -hyl.
 • Referaatin kirjoittaminen, arviointi 4-10
 • Lukutaitovastauksen tuottaminen tekstilajina, satutehtävä, arviointi 4-10
 • Oman aineistopohjaisen esseen tuottaminen yhden aineiston pohjalta; esseen pituusvaatimus on 3500 merkkiä. Arviointi 4-10. Tarvittaessa aineistopohjainen essee tuotetaan prosessikirjoittamismenetelmällä.


Kuvan lähde


Kohti kiitettävää arvosanaa -linja


Tämän linjan valitseva opiskelija tutustuu erityisesti seuraaviin sisältöihin:

 • Omaäänisyys ilmiönä ja omaäänisen ilmaisun etsimistä
 • Esseen eli kirjoitustaidon vastauksen tuottamisen vaiheisiin syventyminen
 • Kulttuurinen lukutaito osana lukutaitovastauksen rakentamista


Linjan valinnut opiskelija tuottaa seuraavat työt:


 • Luovan kirjoittamisen tehtäväkokonaisuus, arviointi 4-10
 • 2* lukutaitovastaus: audiovisuaalisen tekstin analyysia syventävä vastaus ja kulttuuriseen lukutaitoon ja kontekstin käsitteeseen johdattava lukutaitovastaus
 • Aineistopohjainen essee prosessikirjoittamismenetelmällä

 

Molemmille ryhmille on oma, erillinen Classroom -ympäristönsä.