ÄI9: Lukutaitojen syventäminen

Tämän kurssin materiaali on tuotettu osana Satakunnan avoimen oppimateriaalin hanketta. 


Pierre-Auguste Renoir, 1874


Kurssia luonnehditaan lukion opetussuunnitelmassa (2015) seuraavalla tavalla:


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä 

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista 

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. 

Keskeiset sisällöt

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista 

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen


Kurssi on erityisesti lukutaidon ylioppilaskokeeseen valmentava täsmäkurssi. Kurssilla kirjoitetaan neljä lukutaitovastausta, joista jokaisen tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta kurssin saa läpäistyä. Kurssikokeena on lukutaidon preliminäärikoe. Kurssin töiden arvioinnissa sovelletaan ylioppilaskokeen arviointikriteeristöä.


Materiaalin luonteesta 

Kurssimateriaali on hyvin runsas, jotta tehtäviä on mahdollista valita kunkin ryhmän erityistarpeet huomioiden. Mukana on myös teoriaosioita ja tehtäviä, jotka ovat hyödynnettävissä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisilla kursseilla. Kurssilla ei ole tarkoitus käydä lävitse kaikkea tässä esiteltyä kurssimateriaalia, vaan opettaja valikoi omalle ryhmälleen sopivan materiaalin. Niinikään kurssilla ei kerrata koko lukion lukutaitokokeeseen liittyvää oppimäärää, vaan kurssille on poimittu tietyt teemat, joihin pureudutaan syvemmin.

Materiaali on diamuotoista, jotta se soveltuisi mahdollisimman hyvin paitsi itsenäiseen opiskeluun myös luennon tueksi.

Materiaalissa varsinaiset tehtävät esitetään keltaisissa ja violeteissa laatikoissa. Keltaisten laatikoiden tehtäviä voi hyödyntää äidinkielen pakollisilla kursseilla ja kurssilla 9 ne toimivat väylänä eriyttää opetusta alaspäin. Violetilla taustalla olevat tehtävät on suunnattu ennen muuta abiturienteille.

Aikataulu ennen joulua:


Kurssisuunnitelma

Tunti 1:

-Kurssin sisällön ja suoritustavan esittely

-Materiaali: lukutaitovastauksen kirjoitustekniikkaa: osio "Lukutaitovastauksen tavallisia ongelmia" täällä

-Tarkastellaan kolmea Sikalat -romaanin katkelman pohjalta tehtyä vastausta. Löydät tehtävänannon, vastaukset ja tehtävät täältä.

Tunti 2:

-Tekstianalyysin peruskysymyksien kertaus ja kontekstin käsitteen kertaaminen.

-Tunnista tekstilajit - valitse käsitteet -tehtävän tekeminen 

- Oppitunnin materiaali

Tunti 3:  

-Materiaali: Teksti ja kontekstit lukutaidon YO -kokeessa

 -Tarkempi katsaus kontekstien analysointiin: materiaalin yksittäisiä konteksteja käsittelevä luento-osio

-"Tehtäviä kontekstien analyysista"=> tehdään tehtävät 1 ja 2

Tunti 4: Lukutaitovastaus 1: Videon kontekstien analyysi, lukutaitovastaus 1/4. Tehtävä löytyy edellisen tunnin materiaalista, mutta vielä tarkemmat ohjeet löydät täältä.

Tunti 5: Tutustutaan listaukseen lukutaitovastauksen muotona, kerrataan painetun mediatekstin rakenneosat ja kirjoitetaan luetelmaosio lukutaitovastauksesta 2/4. Vastauksena 2/4 on henkilöjutun analyysi.

Materiaali

Tunti 6:  Tehdään lukutaitovastauksen toista osiota pohjustava tehtävä   täältä ja aloitetaan vastauksen 2/4 toisen osan kirjoittamista.

Tunti 7: Lukutaitovastauksen 2/4 toisen osan kirjoittaminen jatkuu 

Tunti 8Materiaali: Tekstit, vaikuttaminen, arvot ja ideologia

-Arvoanalyysin perusteiden kertaus

-Mainosten arvojen analyysi

- "Miten naisista puhutaan" - kampanjavideon analyysi

Tunti 9: Lähdekritiikki, Oppitunnin materiaali

Tunti 10: Lähdekritiikki jatkuu

Tunti 11:  Materiaali: Johdatus argumentaatioanalyysiin

-Argumentaatioanalyysin kertaus

-Milloin sovellan argumentaatioanalyysia?

- Pääteesin tunnistamistehtävä (DNA ja Stiller) + nimetään myös tekstien argumentaation pääkeinot

Tunti 12: Argumentaatioanalyysikokonaisuus jatkuu: argumentaatio ja retoriset keinot

Analysoidaan Roope Lipastin kolumnin argumentaatiota ja retorisia keinoja

Tunti 13:  Lukutaitovastaus argumentaatioanalyysista ja retorisista keinoista 3/4

-Vastauksen ohjeet edellisen tunnin materiaalissa: opiskelija valitsee vaihtoehdon A tai B.

Tunti 14: Lukutaitovastaus argumentaatioanalyysista ja retorisista keinoista

Tunti 15: Materiaali: Runouden ja kielen kuvallisuuden analyysin kertaus

Tulkitaan yhdessä huolellisesti Sylvia Plathin runoa "Lampaita sumussa". Perehdytään lisäksi kahteen runon pohjalta kirjoitettuun lukutaitovastaukseen täällä.

Tunti 16: Kerrataan tekstien vertaileminen lukutaitovastauksen tehtävänantona täältä. Aloitetaan lukutaitovastauksen 4/4 kirjoittamista. Lukutaitovastauksen tehtävänannon löydät täältä

Tunti 17: Lukutaitovastauksen 4/4 kirjoittaminen jatkuu


Lisämateriaalit:

Kirjoitetaan lukutaitovastaus vaiheittain mainoksen pohjalta 

Proosan analyysi ja katsauksia nykykulttuurin kertomuksiin