Kuvan lähde


Pohtiva essee

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin


1. Millainen on äidinkielen uusi esseekoe?

Löydät napakan tietopaketin äidinkielen uudesta sähköisestä YO -kokeesta  täältä. Esseekoe on uudessa YO -kokeessa "Kirjoitustaidon koe".

2. Miten äidinkielen essee eroaa reaaliaineiden esseevastauksesta?

Reaaliaineiden esseevastauksissa opiskelija kirjoittaa selkeästi jäsennellyn, tehtävänantoon vastaavan tekstin hyvällä asiatyylillä. Esseen sisältö on peräisin ennen muuta tarkistettavista lähteistä.

Äidinkielen esseessä on enemmän tilaa nimenomaan omalle pohdinnalle, ja kirjoittaja voi ja saa tuoda omia persoonallisia kokemuksiaan esille. Taitava kirjoittaja tuo esille erilaisia näkökulmia ja voi myös leikitellä kielellä - neutraalin asiatyylin ohella persoonallisetkin ratkaisut ovat sallittuja, ja parhaissa esseissä hyödynnetään retorisia keinoja tukemassa sanomaa.


3. Miten pitkä esseen pitää olla?

YO -esseen ohjeellinen pituus on 4-5 sivua konseptille käsin kirjoitettaessa. Mikäli essee jää kovasti alle tämän pituuden, on todennäköistä, että valittua ilmiötä ei ole esimerkiksi käsitelty riittävän monesta näkökulmasta. Pituus ei ole esseetä kirjoitettaessa kuitenkaan olennaisin seikka vaan esseen sisällön ja ilmaisun kokonaisuus.

Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat kirjoittavat tietokoneella esseen, joka vastaa laajuudeltaan vanhaa konseptille kirjoitettua YO -esseetä. Esseen laajuus on siis noin 500-600 sanaa, mutta jälleen ratkaisevaa on sisältö - ei pituus.


4. Miten essee arvioidaan?

Sekä uuden että vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla esseen maksimipistemäärä on 60 pistettä, joka vastaa kouluarvosanaa 10. Tutustu huolellisesti arvioinnin tarkempiin perusteisiin täällä.


Arvioinnin kohteena esseessä ovat:

  • Tehtävänannon noudattaminen
  • Sisältöainekset
  • Jäsennys ja rakenne
  • Mahdollisen pohjatekstin käyttö
  • Kieli ja tyyli 
  • Kokonaiskuva kirjoitustaidosta


5. Miten esseessä hyödynnetään mahdollista pohjatekstiä?

Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskeleva voi valita esseetä kirjoittaessaan joko otsikkoaineen tai aineistoaineen. Aineistovaihtoehdoissa pohjatekstiin on viitattava. Mikäli kokelas selvästi käsittelee tiettyä pohjatekstiä mutta ei viittaa siihen lainkaan, voi hän saada maksimissaan 20 pistettä.

Tehtävänannosta riippumatta pohjatekstin kanssa tulee pyrkiä aitoon vuoropuheluun. Mikäli pohjatekstinä on esimerkiksi jokin asiateksti tai mediateksti, pohjatekstin ajatuksia voi syventää, kyseenalaistaa, esittää uudesta näkökulmasta jne. Esimerkiksi kuva-analyysi ja novellianalyysi ovat tehtävätyyppeinä kuitenkin sellaisia, että painopiste on nimenomaan pohjatekstin erittelyssä ja tulkinnassa.

Huomaa, että taustaoletuksena on, ettei lukija tunne pohjatekstiä. Sinun on siis lyhyesti esiteltävä pohjatekstin keskeiset ominaisuudet lukijalle. Älä kuitenkaan sorru liikaan aineiston referointiin. TT-vastauksessa oletus taas on, että lukija tuntee pohjatekstin perinpohjaisesti.

Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla kaikki tehtävävaihtoehdot ovat aineistopohjaisia. Opiskelijan tulee hyödyntää esseekokeessa vähintään kahta erilaista aineistoa. Tällöin olennaiseksi kohoaa oman näkökulman rajaaminen ja aineiston tekstien saattaminen vuoropuheluun keskenään.


6. En keksi, mitä kirjoittaa. Mikä neuvoksi?

Esseen kirjoittaminen on prosessi:

Katso esitys prosessin vaiheista täältä.