Kuvan lähde

YO -essee eli kirjoitustaidon vastaus

Lukion lopussa ylioppilaskirjoituksissa sinua odottaa kaksi koetta: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Kirjoitustaidon kokeessa tuotat noin 6000 merkkiä pitkän aineistopohjaisen pohtivan ja / tai kantaaottavan tekstin, josta käytetään jatkossa rinnakkain kahta erilaista nimitystä: YO -essee ja kirjoitustaidon vastaus.

Kirjoitustaidon vastauksen eli ylioppilasesseen onnistunut kirjoittaminen vaatii huolellista paneutumista asiaan. Kokemus on osoittanut, että ilman harjoitusta ei synny myöskään hyvää esseetä, vaan kirjoitustaito karttuu monenlaisia tekstejä kirjoittamalla - ja lukemalla. 

Sinun on hyvä heti lukio-opintojesi alusta saakka oppia tarkastelemaan esseen eli kirjoitustaidon vastauksen kirjoittamista prosessina, johon kuuluu useita erilaisia vaiheita: aiheen valinta, aiheen rajaaminen, tekstin suunnittelu, tekstin viimeistely, palautteen saaminen ja palautteen hyödyntäminen. Mitään esseen tuottamisen vaihetta ei voi ohittaa, mutta prosessin vaiheet ovat usein päällekkäisiä eivätkä etene aina samassa järjestyksessä.

Oheisiin diasarjoihin on koottu perustietoutta esseen tuottamisesta. Voit diasarjan avulla kerrata esseetä tekstilajina myös ylioppilaskirjoituksia varten.


Johdanto

Essee eli kirjoitustaidon vastaus osana lukion äidinkielen opintoja

YO-esseen tuottaminen prosessina 


Esseen ideointi ja suunnittelu

Aihio, päänäkökulma ja käsittelynäkökulmat

Kolmivaiheinen suunnittelu esseen ideoinnin apuna


Rakenteelliset valinnat

Kappale, ydinvirke ja tukivirkkeet

Esseen rakennemallit

Esseen aloitus, lopetus ja otsikointi


Aineistojen hyödyntäminen

Aineistojen kriittinen lukeminen (linkki tulossa)

Miten keskustelen aineiston kanssa?

Viittaustekniikan perusteet eli aineiston kanssa keskustelun tekniset käytännöt


Tyylin hiominen

Omaäänisyys ja havainnollistaminen

Sidosteisuuden eli koheesion luominen

Kielenhuolto


Palautteen vastaanottaminen


Miellä heti opintojesi alusta alkaen, että kirjoitustaidon vastausten tuottaminen on avoitteellista toimintaa ja sinun on hyvä tiedostaa, millaisia tavoitteita liität aina kuhunkin esseeharjoitukseen. Ennen esseen tuottamista voitkin pohtia seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä arvosanaa asteikolla 4-10 tavoittelet esseeltä?
 • Mihin kirjoitusprosessin vaiheeseen sinun pitäisi mielestäsi nimenomaan tässä esseessä keskittyä?
 • Mitä erityistä taitoa haluat juuri kirjoitettavaa esseetä tehdessäsi harjoitella? Tässä on esimerkkejä erilaisista taidoista:


Kehittynyt kirjoittaja:


 • Omaperäinen näkökulman rajaaminen ja monipuolisten sisältöainesten valinta
 • Elävä havainnollistaminen
 • Onnistunut aloitus ja lopetus
 • Rikas vuoropuhelu aineistojen kanssa
 • Tekstin tyylin luominen ja retoristen keinojen käyttö
 • Onnistunut otsikointi

 

Kehittyvä kirjoittaja:


 • Kyky rajata näkökulmaa
 • Kyky keskustella aineistojen kanssa niin, että oma ääni ja aineistojen äänet erottuvat
 • Selkeän, ymmerrettävän rakenteen luominen
 • Oikeakielisen ja ymmärrettävän tekstin tuottaminen