Sisällön rikastamisen apuvälineitä

Kuvan lähde

Hyvä essee käsittelee aihettaan monipuolisesti - ehkäpä yllättävistäkin näkökulmista - ja sisältää abstaktin pohdinnan ohella myös asiaa havainnollistavia jaksoja. Essee voi ammentaa kirjoittajan arkisista kokemuksista, mutta se ei jää ainoastaan tuottajansa elämänpiiriin: hyvässä esseessä osoitetaan ymmärrystä esimerkiksi laajemmista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista ilmiöistä.

YO-koetilanteessa oman aiheen suunnittelu alkaa kokeen teemaan liittyvän aihion rajauksella. Kun näet aihiot, voit pohtia, mistä et ainakaan kirjoittaisi ja sulkea näin pois erilaisia vaihtoehtoja. Mikäli jäljelle jää esimerkiksi kaksi vaihtoehtoa, voit aloittaa ideoinnin molempien pohjalta ja valita lopulta aihioista sen, jonka pohjalta on helpompi ideoida.

 

Mistä tunnistan onnistuneen aiheen? 

 Onnistunut aihevalinta täyttää usein seuraavat ehdot:


 • Tiedät aiheesta paljon. Olet esimerkiksi opiskellut aiheeseen liittyviä asioita koulussa tai seurannut aiheeseen kytkeytyvää mediakeskustelua.
 • Sinulla on aiheesta omia, tuoreita mielipiteitä, jotka osaat myös perustella uskottavasti.
 • Aihe on sinulle jollakin tapaa omakohtainen. Se voi liittyä suoraan omaan elämääsi tai ainakin olet siitä kiinnostunut.
 • Pystyt luomaan aiheesta tekstin, joka on persoonallinen - voisit kuvitella, että luokkatoverisi eivät käsittelisi asiaa samalla tavalla.
 • Aineistojen sovittaminen aiheeseen ei vaikuta lähtökohtaisesti mahdottomalta.Kuvan lähde

Esseen kirjoitusprosessi alkaa kaksiosaisena: Ensin sinun tulee rajata annettu aihio omaksi esseen aiheeksesi, ja tämä jälkeen sinun tulee keksiä mahdollisimman paljon luomaasi, rajattuun aiheeseen soveltuvaa sisältöä. Seuraavat apuvälineet voivat auttaa sisällön rikastamisessa, mutta osa niistä sopii myös kirjoitusprosessin aiemman vaiheen, aihion rajauksen avuksi.

Apuvälineitä voi hyödyntää myös muun kuin esseetekstien kohdalla soveltuvin osin. Muista, että lukutaitovastausta varten on oma ideointitekniikkansa. 


Essee on ajattelun taidetta

1. Vapaa ideointi 

Kirjoita kymmenen minuuttia täysin vapaasti tietyn otsikon tai aloitusvirkkeen pohjalta. Voit myös lyhentää kirjoittamiseen käytettävää aikaa. Tarkoitus on herätellä omaa ajatelua, joten älä piittaa kirjoitusvirheistä, tekstin ymmärrettävyydestä tai muusta sellaisesta - kirjoitat nyt itsellesi. Älä sensuroi tai pysähdy miettimään. Tarkastele lopuksi tekstiäsi. Löydätkö jonkin kiinnostavan ajatuksen, johon voisit ehkä jatkossa tarttua? Vapaa ideointi voi toimia menetelmänä sekä aihion rajauksessa että jo rajattuun aiheeseen tartuttaessa.


2. Tarkastele omaa suhdettasi valitsemaasi aihioon tai jo rajattuun aiheeseen

 • Millaisia konkreettisia esimerkkejä tai tapahtumia aihe nostaa mieleesi? 
 • Miten aihe on vaikuttanut sinuun? Miten se on esimerkiksi muokannut identiteettiäsi, tunne-elämääsi, maailmankuvaasi, käyttäytymistäsi, reagointitapojasi tai suhdettasi muihin ihmisiin?
 • Pohdi aihetta suhteessa aikaan. Miten aihe liittyy menneisyyteesi, tähän päivään tai tulevaisuuteesi? Miten aihe on ollut läsnä elämänmuutoksissasi ja siinä, että sinusta on tullut sinä?
 • Pohdi aihetta suhteessa elämäsi erilaisiin osa-alueisiin. Miten aihe liittyy kiinnostuksen kohteisiisi, elinympäristöösi, ihmissuhteisiisi, opintoihisi ja niin edelleen.

Oheiset kysymykset innoittaneen aineiston löydät täältä.


3. Tarkastele aihetta suhteessa eri tieteenalojen välittämään tietoon. 

Löydät esityksen aiheesta täältä. Menetelmä sopii aihion rajaukseen, mutta erityisen käyttökelpoinen se on silloin, kun haluat tarkastella jo rajattua aihetta mahdollisimman monipuolisesti erilaisista näkökulmista.


4. Lähesty aihettasi uutiskysymyksien avulla

Menetelmä on erityisen käyttökelpoinen kirjoittamisen alkuvaiheessa, kun vasta rajaat aihiota. Löydät lisätietoa aiheesta täältä (linkki)


5. Tarkastele aihettasi erilaisten ihmisryhmien kannalta. 

Mitä aihe merkitsee ihmisille, jotka ovat eri ikäisiä, edustavat erilaisia etnisiä ryhmiä tai edustavat jotakin vähemmistöä? Mentelmä on käyttökelpoinen aihion rajauksessa, mutta myös valmiiksi rajattua aihetta käsiteltäessä.


6. Tee listauksia

Listaa omia ajatuksia tai aineiston keskeisiä ajatuksia vapaassa järjestyksessä. Kun lista tuntuu olevan kattava, pohdi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä listaamistasi seikoista liittyvät selvästi toisiinsa?
 • Mitkä listaamistasi seikoista ovat pääasioita? Mitkä taas sivuseikkoja?
 • Missä järjestyksessä listalle tulleet ajatukset kannattaisi esittää?

Listaus sopii suunnittelun keinoksi erityisesti silloin, kun aihio on jo rajattu.


7. Kokoa kysymyksiä

Pohdi, millaisia erilaisia kysymyksiä aihe sinussa herättää ja merkitse kysymykset muistiin. Esimerkiksi jos tekstin aiheena on ilmastonmuutos, voit päätyä esimerkiksi seuraavanlaisten kysymyksen pariin: Mistä ilmastonmuutos johtuu? Miten ilmastonmuutos näkyy omassa arjessani? Mitä uutisissa on sanottu ilmaston muutoksesta viime aikoina? Miten ilmastonmuutoksen kansainvälinen torjunta on onnistunut? Kysymystekniikan etuna on esimerkiksi se, että tekniikka johdattelee esseessä usein tarvittavaan pohtivaan kirjoitusotteeseen. Kysymystekniikka soveltuu aihion rajaukseen mutta myös erityisesti valmiiksi rajatun aiheen näkökumien rikastamiseen.


4. Luo miellekartta tai käsitekartta

Aseta tekstin pääkäsite keskelle ruutua ja ala sitten koota sen ympärille ilmiöön liittyviä asioita. Pohdi lopuksi, missä järjestyksessä esiin tulleita asioita kannattaisi käsitellä. Löydät esimerkin miellekartasta täältä.


5. Kokoa aikajana

Mikäli tarkastelet tekstissäsi jonkin asian kehittymistä -esimerkiksi suhdettasi lukemiseen lapsuudesta nuoruuteen, huumorin merkitystä parisuhteen eri vaiheissa tai työelämän tasa-arvon kehitystä viimeisen 20 vuoden aikana - voi olla mielekästä tuottaa aikajana kehityksen eri vaiheista.


6. Käytä erilaisia taulukoita tai kaavioita

Monesti erilaisten taulukoiden ja kaavioiden tuottaminen on hyödyllistä esseen suunnittelussa. Mikäli esimerkiksi vertailet kahta asiaa - pohdit vaikkapa maalla asumisen hyviä ja huonoja puolia - voi ajatukset olla mielekästä koota taulukkoon, jossa yhdessä sarakkeessa ovat hyvät puolet ja yhdessä huonot puolet.

Voit hyödyntää myös erilaisia laatikoita. Piirrä näkyville useita laatikoita ja anna jokaiselle laatikolle otsikko, joka voi olla keskeinen väite, perustelu, vastaväite tai esimerkki. Täydennä laatikoihin sopivaa sisältöä. Laatikkomuotoisuus auttaa sinua hahmottamaan tekstin eri osia ja niiden välisiä suhteita.

Katso esimerkki kaaviolähtöisestä suunnittelusta täältä.


7. Hyödynnä laajenevia kehiä

Pohdi tarkastelemaasi ilmiötä siten, että etenet suppeasta, yksittäisen ihmisen näkökulmasta yhä laajempiin näkökulmiin.

Esimerkiksi, jos aiheena on "lemmikkien merkitys ihmiselle", voit rakentaa tarkastelun esimerkiksi seuraavasti:

1. Lemmikkien merkitys sinulle

2. Lemmikkien merkitys tuntemillesi ihmisille

3. Lemmikkien merkitys koko ihmiskunnalle


8. Käytä kuutiointia ideoinnin apuna


Kuvan lähde

Keskeneräinen....


9. Idea aineistosta?

Kirjoitat esseesi kahta aineistoa hyödyntäen, mutta yleensä esseesi rajattu aihe ja pääideat kannattaa tuottaa nimenomaan itse ja katsoa sitten, kuinka aineistojen avulla omaa ajattelua voisi rikastaa. Jos jäät kuitenkin suunnittelussa jumiin, voit löytää näkökulmasi ja tekstisi keskeisiä sisältöaineksia myös aineistoista. Olennaista on, että lopputuloksena on oman ajatusprosessisi tulos - essee ei saa olla suurelta osin aineistojen referointia.


Kuvan lähde


Valmiit mallit suunnittelun apuna

Mitä enemmän kirjoittaminen tuottaa sinulle vaikeuksia, sitä enemmän hyödyt erilaisista valmiista esseen rakennemalleista. Mikäli tuotat tekstejä, joiden arvosana on usein alle 7, sinun on hyvä pitäytyä nimenomaan valmiissa rakennemallissa. Taitavankaan kirjoittajan ei kannata hylätä valmiita rakennemalleja: niistä voi saada apua juuri silloin, kun kirjoitusprosessi jostain syystä polkee paikoillaan.


1. Esseen vakiintuneet rakennemallit, jotka löydät täältä.

Nämä rakennemallit auttavat sisällön ideoinnissa sekä taitavaa että vielä harjaantuvaakin kirjoittajaa. Mikäli olet saanut palautetta siitä, että esseesi on rakenteellisesti sekava, sinun kannattaa kokeilla pysyä oikein tarkasti valmiissa rakennemallissa.


2. Merkityssuhdekaavio

Kaavion avulla voit esimerkiksi suunnitella pohtivaa esseetä tai muuta asiatekstiä, ja kaavio toimii myös erilaisten tekstien avaamisessa. Merkityssuhdekaavion käyttö vaatii luovuutta ja totuttelua: tarkoitus ei ole esseetä tuottaessa käydä tekstin kysymyksiä mekaanisesti läpi vaan pohtia, millaisia asioita juuri omaan esseeseen olisi hyvä poimia.

 

 


3. Pelastusrengasmalli esseen eli kirjoitustaidon vastauksen tuottajalle


Ohessa on hieman muokattuna äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Katriina Karhun "pelastusrengasmalli" esseetä varten. Ota tämä malli käyttöösi ja harjoittele sitä, mikäli olet vaarassa reputtaa äidinkielen ja kirjallisuuden YO-kokeessa. 


1. Aloita muotoilemalla aiheeseen liittyvä kysymys (a) tai kerro esimerkkitapaus (b)

 

a) Onko hädässä olevaa ihmistä autettava, vaikka itse joutuisi vaaraan?

b) Kerran olin menossa kauppaan, kun huomasin nurmikolle sammuneen alkoholistin. 

Kerro sitten jokin oma ajatuksesi aiheesta ja perustele se.

 

2. Esittele ensimmäinen aineisto: 

 XX toteaa kolumnissaan/uutisessaan  Y (julkaisuaika ja paikka) auttamisen tärkeydestä seuraavaa...

 

3. Kerro, mitä mieltä olet kirjoittajan ajatuksesta ja aihepiiristä ylipäätään. Perustele näkemyksesi kahdella eri tavalla.

 

4. Kirjoita seuraavaksi siitä, mitä eri-ikäiset tai erilaiset ihmiset voisivat aiheesta ajatella.

 

5. Esittele sitten toinen aineisto:

YY puolestaan toteaa runossaan/videollaan  zzz (julkaisuaika ja paikka), että---

Jatka kertomalla, mitä ajatuksia tämä aineisto herättää.

 

6. Vertaile vielä aineistoja:

Molemmat kirjoittajat ovat sitä mieltä..

ZZ toteaa ---- kun taas XX;n mielestä on parempi--

 

7. Kerro sitten, mikä olisi mielestäsi hyvä ratkaisu asiaan tai kumman aineiston näkemys on mielestäsi parempi.

 

8. Kirjoita lopetuskappale, jossa teet koonnin kirjoitelmasi ajatuksista. Viittaa vielä aloitukseen:

Itse ajattelen siis, että toista ihmistä pitää aina auttaa, vaikka joutuisikin itse ongelmiin. 

 Ensi kerralla, kun näen jonkun makaavan maassa tiedottomana, rohkaisen mieleni ja käyn kysymässä, onko kaikki hyvin.