Kuva: Bansky, anonyymina esiintyvä englantilainen taitelija         


Yleisohjeita äidinkielen opintojaksoille lukiossa

Yleisiä toimintamalleja 

Äidinkieli ja kirjallisuus on ainoa oppiaine, jonka ylioppilaskoe on pakko suorittaa. Oppiaineen käytänteet on räätälöity siten, että opiskelijan mahdollisuudet läpäistä äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe ovat mahdollisimman suuret, vaikka oppiaine itsessään tuottaisikin vaikeuksia.


Poissaolot

Lukion äidinkielessä tahti on tiivis verrattuna peruskoulun äidinkielen opiskeluun, ja äidinkielen tunneilla on läsnäolopakko.

Kuten muissakin oppiaineissa, jokainen poissaolo on selvitettäväMikäli opiskelija ei ole antanut hyväksyttävää selvitystä poissaololle, opiskelija ei voi saada selvittämättömän poissaolon sisältävästä opintojakson moduulista arvosanaa.

Mikäli opiskelijalla on ollut poissa yli neljän tunnin ajan samalta opintojaksolta, opettaja voi edellyttää häneltä lisätehtävien suorittamista, jotta opintojakso tulee suoritetuksi. Wilma -robotti ilmoittaa opiskelijalle liian suuresta poissaolomäärästä, ja tilanteessa tulee olla yhteydessä opettajaan.

Toisinaan opiskelijalla on elämäntilanteita, jolloin poissaoloja voi  kertyä paljon -esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden tai kriisitilanteen johdosta. Mikäli et pysty olemaan tunneilla läsnä tällaisen syyn vuoksi, tule juttelemaan opettajan kanssa. Lähtökohtana on se, että lukion äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaine, jota ei voi suorittaa itsenäisinä opintoina ja poissaolojaksolle sattuva äidinkielen opintojakso kannattaa suorittaa seuraavana lukuvuonna kokonaan uudestaan, mikäli poissaolojaksosta tulee pitkä. 


Arvioitavien tuotosten palauttaminen

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa erilaisten kirjallisten töiden arvioinnissa ei tunneta arvosanaa 4. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki arvioitavat suoritukset tulee palauttaa ja saada läpi hyväksytysti, jotta opintojakso tulee suoritetuksi. 

Suoritukset tulee palauttaa sovittuna palautuspäivänä. Mikäli sinulla on hyvä syy (sairaus, kriisitilanne), palautuspäivä on neuvoteltavissa. Tämä edellyttää kuitenkin, että olet opettajaan etukäteen yhteydessä asiasta.

Opettaja ottaa myöhässä palautetut työt vastaan, mutta palautusajoista lipsuminen vaikuttaa opintojakson arvosanaan. Lisäksi opettaja ei anna myöhässä palautetuista töistä välttämättä kirjallista palautetta, sillä myöhässä palautettu työ sotkee myös opettajan oman aikataulun.

Mikäli opiskelijalta puuttuu opintojakson päättymisen jälkeen arvioitava kirjallinen suoritus, opettaja on yhteydessä opiskelijaan, opiskelijan ryhmänohjaajaan ja huoltajiin Wilman välityksellä, ja opiskelija saa päivämäärän, johon mennessä puuttuva suoritus on palautettava. 

Opiskelijan Wilma-tiedoissa opintojakson kohdalla näkyy T-kirjain, mikäli jokin suoritus puuttuu. Lukuvuoden vaihtuessa opiskelijan T-suoritukset muuttuvat keskeytyneiksi K-suorituksiksi, ja koko opintojakso tulee käydä uudestaan.


Opintojaksojen arviointi

Jokainen äidinkielen opintojakso koostuu kahdesta tai useammasta moduulista. Opintojakson arvosanat näkyvät opiskelijoille moduuleittain, ja jokaisen samaan opintojaksoon kuuluvan moduulin arvosana on sama.

Opintojakson alkaessa opettaja esittelee opiskelijoille opintojakson sisällöt ja tavoitteet, etenemisaikataulun ja opintojakson arvioitavat työt. Opintojakson kokonaissuunnitelmaan voi tulla pieniä muutoksia opintojakson edetessä, ja opettaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista mahdollisimman varhain. 

Lukion äidinkielessä ja kirjallisuudessa arviointi saattaa olla ankarampaa kuin se on ollut peruskoulussa: älä siis säikähdä, jos äidinkielen arvosanat näyttävät laskevan peruskoulun arvosanoihin nähden.

Ensimmäisenä opintovuonna arvioinnissa ei vielä hyödynnetä aitoa ylioppilaskokeen arviointikriteeristöä, vaan arviointi on kevennettyä. Ensimmäisen opintovuotesi äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanat eivät siis suoraan kerro siitä, millaisia arvosanoja sinulle olisi odotettavissa ylioppilaskokeessa.

Toisena opintovuonna arvioinnissa siirrytään aitoon ylioppilasarviointiin, jonka perusteista löydät tietoa täältä.


Tuntityöskentely

Opiskelijan tuntityöskentely vaikuttaa opintojakson arvosanaan pääasiassa puoli numeroa ylöspäin tai alaspäin, ja opettaja huomioi tuntityöskentelyn erityisesti silloin, kun opiskelijan arvosana on kahden arvosanan välissä. Tuntityöskentelyn merkitystä voidaan kuitenkin painottaa eri tavoin eri opintojaksoissa, ja poikkeava painotus tuodaan esille opintojakson alussa. Tyypillisesti nimenomaan opiskelijan vuorovaikutustaitoja kehittävillä opintojaksoilla tuntityöskentelyn merkitys korostuu.


Oppimisen tuki

Jokainen opiskelija osallistuu ensimmäisen opintovuoden alussa sähköiseen LUKI-testiin, jonka avulla kartoitetaan mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen ongelmia. LUKI -testauksen tarkoituksena on varmistaa, että opiskelija saa varmasti kaiken hänelle kuuluvan oppimisen tuen. Mikäli LUKI-testauksen alkuseulassa ilmenee lukemisen ja kirjoittamisen ongelmia, opiskelija pääsee lukiomme erityisopettajan  tekemään yksilötestiin, jossa kartoitetaan opiskelijan vaikeuksien luonnetta tarkemmin. 

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ovat aina yksilöllisiä - eivätkä ne määritä opiskelijan oppimiskykyä. Vaikeuksien huomaaminen riittävän ajoissa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää: opiskelija voi saada opinnoissaan tarvitsemiaan erityisjärjestelyjä - esimerkiksi lisäaikaa kokeessa ja tukiopetusta. Ennen kaikkea opiskelija voi saada erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeessa: lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet oikeuttavat kahden tunnin lisäaikaan kokeessa, ja opiskelija voi saada pistepyöristyksiä. Tukijärjestelyjä kannattaa hyödyntää, sillä parhaimmillaan ne voivat pelastaa koko ylioppilaskokeen.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa tukiopetusta saa aina pyydettäessä - mikäli on käyttänyt oppitunnit opiskelemiseen. Yleensä yksittäisistä tukiopetustunneista ei ole paljonkaan iloa, sillä äidinkieli ja kirjallisuus on ennen kaikkea taitoaine, ja lukemisen ja kirjoittamisen taidot kehittyvät hitaasti ja kokonaisvaltaisesti. Mikäli opiskelija haluaa tukiopetusta esimerkiksi äidinkielen kokeen reputtamisen pelossa, hänen on yleensä oltava valmis sitoutumaan pidempään tukiopetusjaksoon.


Plagiointi ja tekoälyn hyödyntäminen osana opintoja

Plagiointi tarkoittaa sitä, että opiskelija esittää toisen tekstin omanaan, varastaa toisen kirjoittajan tekstiä. Löydät aiheesta lisätietoja täältä. Plagioinnista seuraa koko opintojakson hylkääminen riippumatta siitä, millaisia töitä opiskelija on jo ennättänyt palauttaa opintojaksolle. Lisäksi plagiointiin syyllistynyt opiskelija keskustelee tapahtuneesta aina rehtorin kanssa.

Pääosin äidinkielen ja kirjallisuuden kirjallisissa tuotoksissa ei saa hyödyntää tekoälyä, ja tämän vuoksi tekstit tuotetaan Abitti-ympäristössä tai käsin. Mikäli tekoälyä on luvallista hyödyntää tehtävässä, sen tuottama aineisto tulee merkitä yhdeksi käytetyistä lähteistä. Opettaja ilmoittaa erikseen, kun kyseessä on kirjoitustehtävä, jossa on tarkoitus harjoitella tekoälyn käyttöä.


Luokkatila on opiskelua varten

Luokkatilassa opiskellaan. Mikäli eksyt tietokoneella väärille sivuille, opettaja huomauttaa sinulle asiasta. Mikäli seikkailet vieläkin väärillä sivuilla, sinut poistetaan luokasta ja saat merkinnän "luvattomasta poissaolosta". Käytännön tarkoitus on harjoittaa sinua ohjaamaan omaa toimintaasi tarkoituksenmukaisella tavalla, myös jatko-opinnoissa.


Muistiinpanot ovat koonti ylioppilaskoetta varten

Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla teoriaosuuksista tehdään melko paljon muistiinpanoja. Muistiinpanot tehdään oivalla menetelmällä, joka estää sinua harhautumasta esimerkiksi väärille nettisivuille opetuksen aikana: kirjoitamme käsin vihkoon, jonka saat koululta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen aikana kertyvät muistiinpanovihkot kannattaa säilyttää, sillä voit opiskella ylioppilaskirjoituksia varten suoraan vihkomuistiinpanoista eikä sinun tarvitse enää etsiä valtavan teoriamassan joukosta olennaista.

Mahdollisimman hyödyllisten muistiinpanojen tekeminen vaatii harjoittelua, ja löydät apua esimerkiksi täältä. Älä tyydy vain kopioimaan mekaanisesti opettajan muistiinpanoja vaan kirjoita omin sanoin, tee omia merkintöjä, lisäyksiä ja niin edelleen. Näin tulet harjoittaneeksi jo korkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja.


Kuvan lähde


Ohjeita tekstin muotoiluun


Yleinen muotoilu

 • Käytä fonttikokoa 12
 • Sopivat fontit ovat Arial, Calibri ja Times New Roman.
 • Tekstin reunoja ei tarvitse tasata.

Nämä muotoilut mukailevat muotoiluja, jotka ovat käytössä YO-kokeessa. Korjatessaan tekstiä opettaja voi muuttaa riviväliä ja tasausta oman korjaamisensa helpottamiseksi.


Otsikointi

 • Otsikko laitetaan heti asiakirjan ensimmäiselle riville.
 • Otsikko alkaa heti rivin alusta.
 • Otsikkoa ei lihavoida, alleviivata tai kursivoida.
 • Otsikko kirjoitetaan samalla fontilla ja fonttikoolla kuin muukin teksti.
 • Otsikon jälkeen varsinainen teksti aloitetaan kolmen rivin päästä otsikosta.


Kappalejako

 • Merkitse kappalejako jättämällä kahden kappaleen väliin rivi tyhjää.
 • Sisentäminen kappalejaon merkintätapana ei ole mahdollinen.


Muita huomionarvoisia tyylisääntöjä

 • Älä käytä oman tekstisi osana sulkeita tai /-merkkiä. Sulkeet tulevat kyseeseen vain kohdissa, joissa ne ovat osa aineiston esittelyviittausta.
 • Älä käytä tekstissäsi lyhenteitä (esim. jne. yms. ns...).