Yleisohjeita yläkoulun äidinkielen tunneille 

Kuvan lähde


Yläkoulun äidinkielen opinnoissa on tiettyjä erityispiirteitä. Tästä voit lukea lyhyen esityksen äidinkielen opetuksen käytännöistä Honkajoen yhtenäiskoulun luokilla 8 ja 9.


Arviointi

Äidinkielen kurssin arvosana muodostuu aina useampien suorituksien perusteella - ei koskaan esimerkiksi yksittäisen kokeen arvosanan perusteella. Yläkoulun äidinkielessä on kurssikokeita, mutta tämän lisäksi tuotamme runsaasti erilaisia tekstejä, ja arvioitavien tekstien arvosanat vaikuttavat myös kurssiarvosanaan. Kaikki tunneilla ja kotona tuotetut tekstit eivät ole arvioitavia, ja opettaja ilmoittaa erikseen, kun tuotettava teksti on arvosanalla arvosteltava. Kokeet ja tekstit vaikuttavat arvosanaan laajuutensa mukaan: mitä suuremmasta työstä on kyse, sitä suurempi painoarvo tuotoksen arvosanalla on myös lopullisessa kurssiarvosanassa. Opettaja merkitsee Wilmaan äidinkielen kokeiden arvosanat ja arvioitavista kirjoitustehtävistä saadut arvosanat, jotka huoltaja kuittaa nähdyiksi. Huoltajan ei siis tarvitse allekirjoittaa kotona paperisia kokeita.

Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan +/- puolen numeron verran. Tuntiaktiivisuutta on viittaaminen, mutta myös esimerkiksi tehtävien paneutunut tekeminen. 


Päättöarviointi 

Opetussuunnitelman mukaan yhdeksännen luokan opiskelijoiden päättöarvosana eli peruskoulun päättötodistukseen tuleva arvosana määräytyy nimenomaan peruskoulun viimeisten kurssien arvosanojen perusteella. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa on keskeisiä sisältöjä, jotka tulevat laajasti esille vain seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla. Näitä sisältöjä kerrataan ja arvioidaan myös yhdeksännellä luokalla, jotta päättöarvosana kertoisi mahdollisimman realistisesti opiskelijan taitotasosta.


T-merkinnät  

Äidinkielen tunneilla tuotettavilla arvioitavilla teksteillä on aina tarkka palautuspäivänsä. Mikäli tekstin palauttaa myöhässä, sen arvosana laskee. Jos oppilaalla on palauttamatta yksittäinen teksti, suorituksen kohdalla näkyy Wilmassa tunnus T, joka tarkoittaa, että suoritusta on täydennettävä tai suoritus puuttuu kokonaan. Kurssin lopussa oppilaalla ei saa olla yhtään T-merkintää vaan puuttuvat suoritukset tehdään tarvittaessa esimerkiksi tukiopetuksessa.


Äidinkielen läksyparkki

Pääosin jokaiselta äidinkielen tunnilta tulee läksyä, mutta viikonlopuksi ei anneta läksyjä. Opettaja merkitsee läksyt Wilmaan, josta ne voi kotona vielä tarkistaa. 

Jokaisessa jaksossa eli periodissa oppilas voi unohtaa läksyt kerran ilman, että tästä aiheutuu toimenpiteitä. Mikäli läksyunohduksia tulee useampia, oppilas pääsee osallistumaan läksyparkkiin, joka pidetään yhdessä sovittuna ajankohtana. Läksyparkissa ei tehdä tehtäviä, jotka on tarkistettu tunnilla, vaan oppilas tekee uusia tehtäviä tai saa pitää läksyparkin lukutuntina ja voi lukea itse valitsemaansa tai opettajan valitsemaa romaania. Läksyparkki kestää aina 45 minuuttia.


Äidinkielen opiskelu vaatii toimivan nettiyhteyden 

Yläkoulun äidinkielessä ja kirjallisuudessa pidemmät kirjoitustehtävät tuotetaan pääasiassa aina tietokoneella. Pidemmät kirjoitustehtävät tehdään Classroom -ympäristöön, joka päivittyy reaaliaikaisesti myös opettajalle ja on avattavissa kaikilla tietokoneilla - myös oppilaan kotona. 

Toisinaan oppilaalle voi tulla tilanteita, jolloin kotona nettiyhteydessä on ongelmia, eikä oppilas esimerkiksi pysty jatkamaan tunnilla aloittamaansa tekstiä loppuun. Tällöin oppilas voi toimittaa huoltajan allekirjoittaman vahvistuksen nettiongelmista ja saa näin lisäaikaa tehtävien tekemiseen. Pelkkä oppilaan oma ilmoitus nettiongelmista ei kuitenkaan riitä, vaan tällöin kotitehtävä katsotaan laiminlyödyksi.


Tarvitset äidinkielen opiskelua varten oman kirjastokortin

Tavoitteemme on lukuvuonna 2021-2022 lukea jokaisessa periodissa yksi kokonaisteos, eli yhteensä oppilas lukee vuoden aikana äidinkielessä neljä kirjaa. Mikäli oppilaalla on erityisiä lukemiseen liittyviä tarpeita, hän voi lukea myös selkokirjoja.

Kirjat lainataan itse kirjastosta, ja tätä varten oppilas tarvitsee oman toimivan kirjastokortin. Oppilas vastaa itse siitä, että kirja palautetaan ajoissa kirjastoon ja aiemmista käytännöistä poiketen luettavana olevia kirjoja ei säilytetä esimerkiksi luokkahuoneissa. Harjoittelemme koulussa omien lainojen sähköistä uusimista.

Pääosin äidinkielen tunneilla luetut kirjat ovat koko ryhmälle yhteisiä. Tähän ratkaisuun opettaja on päätynyt siksi, että hänen on helpompaa kontrolloida kirjojen lukemista: luemme kirjoja, jotka opettaja on lukenut myös itse ja joiden sisällön hän tuntee. Luettujen kirjojen pohjalta tehdään erilaisia suullisia tai kirjallisia tehtäviä.

Toisinaan oppilas voi valita, lukeeko hän koko kirjan vai esimerkiksi ainoastaan osan siitä. Osasuorituksia voi tehdä, mikäli tavoittelee kirjallisuustehtävästä maksimissaan arvosanaa 7.


Poissaolot 

Poissaolot äidinkielen tunneilta eivät sinänsä tietenkään vaikuta oppilaan arvosanaan. Mikäli opiskelija joutuu olemaan poissa, hän suorittaa korvaavia tehtäviä ja hänellä on mahdollisuus saada tukiopetusta. Huoltajan tai opiskelijan on tärkeää pyytää tukiopetusta poissaolotilanteissa. 


Oppimisen tuki

Koulumme erityisopetuksen resurssit ovat hyvät. Pyrimme siihen, että jokaisella erityistä tukea tarvitsevalla on mahdollista hyödyntää äidinkielen tunneilla erityisopettajan apua. Erityisopettaja voi olla opettajan kanssa yhdessä luokassa tai vaihtoehtoisesti osa oppilaista voi olla erityisopettajan kanssa erillisessä tilassa. Yleensä opettaja ohjaa oppilaita erityisopetukseen, mutta on tietenkin hyvä, jos oppilas tuo myös itse oman avuntarpeensa esille.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa opettaja pyrkii antamaan tukiopetusta mahdollisuuksien mukaan aina tukiopetusta tarvitsevalle opiskelijalle. Pyydä tukiopetusta rohkeasti varsinkin, jos olet joutunut olemaan poissa!

Tukiopetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena, mikäli oppilas voi jäädä koulupäivän jälkeen koululle. Mikäli oppilas on kuljetusoppilas, jolla tällaista mahdollisuutta ei ole, hänelle voidaan tarjota tukiopetusta myös etäopetuksena.


Yhdeksännellä luokalla opinnoissa on kaksi linjaa

Yhdeksännellä luokalla äidinkielen opintoja on eriytetty siten, että kaikki eivät suorita aina tismalleen samoja tehtäviä, vaan tehtävissä otetaan huomioon - tietenkin opetussuunnitelman mahdollistamalla tavalla -opiskelijan tuleva jatko-opintopaikka. Opiskelija, joka tietää hakeutuvansa lukio-opintoihin tai joka tavoittelee korkeita arvosanoja, suorittaa tehtäviä, joissa painottuvat nimenomaan lukio-opinnoissa vaadittavat taidot - esimerkiksi erilaisten tekstien analyysin tarkat käsitteet ja aineistopohjainen kirjoittaminen. Ammatikouluun hakeutuvan opiskelijan opinnot painottuvat taas lukiolinjan opintojen sijaan lukemisen, kirjoittamisen ja vuorovaikutusosaamisen perustaitoihin. Linjavalinta itsessään ei vaikuta oppilaan äidinkielen arvosanaan.


Oppituntien tauotus

Olemme Liikkuva koulu, ja tämän vuoksi oppitunteja pyritään tauottamaan siten, että oppilaat eivät joudu istumaan koko 60 minuutin ajan paikoillaan. Pidämme erilaisia taukojumppia ja -kävelyitä.

Korona-aikaan maskit voivat aiheuttaa oppilaalle hengenahdistusta tai oppilaalla voi olla muu yksilöllinen syy poistua luokasta. Oppilas voi käydä tunnin aikana hetkisen hengähtämässä luokan ulkopuolella, mutta nyrkkisääntö on, että luokan ulkopuolelle menee yksi oppilas kerrallaan.


Kysy rohkeasti apua 

Mikäli et esimerkiksi osaa tehdä kotitehtävää, laita opettajalle rohkeasti Wilma -viestiä aiheesta.  Yleensä opettajan tavoittaa Wilmalla klo: 18:00 saakka, mutta ei enää tämän jälkeen. Jos olet tosissasi yrittänyt tehdä kotitehtävää ja pyytänyt apuakin, mutta tehtävä on silti jäänyt tekemättä, et saa tietenkään unohdusmerkintää.