Kuvan lähde: Pixabay

Tehtäviä opintojakson aihepiireistä

Tehtävä 1: Puhe-esitys ja retoriset keinot


Katso ensin uuden ylioppilaan puhe täältä ja vastaa sitten oheisiin kysymyksiin.

1. Kontekstoi puhe:

 • Millaisia ennakko-odotuksia puhetilanteeseen kohdistuu?
 • Mikä on puheen tekstilaji ja millaisia tavoitteita puheella on? Kerro esimerkkejä seikoista, joista tavoitteet ja tekstilaji tulevat esille.
 • Millaisia taustaoletuksia yleisöllä on? Mitä yleisön voi olettaa esimerkiksi arvostavan?

2. Tarkastele puhujan käyttämiä retorisia keinoja. Etsi esimerkit seuraavista keinoista ja pohdi jokaisen keinon kohdalla, mihin puhuja pyrkii keinoa käyttämällä. Arvioi myös keinon onnistuneisuutta kohderyhmän ja puhetilanteen kannalta.

 • Yleisön puhuttelu
 • Oman aseman määrittely
 • Myönteiset adjektiivit
 • Liioittelu
 • Vastakkainasettelu
 • Huumori
 • Listaus
 • Toisto
 • Me -pronominin toistuva käyttö
 • Sitaatti


Tehtävä 2: Laaditaan kiitospuhe ja harjoitellaan retoristen keinojen käyttöä


Laadi noin kolmen hengen ryhmissä kiitospuhe, jonka voisit esittää omalle luokallesi yhteisissä, epävirallisissa opiskelijoiden juhlissa, jotka pidetään yksityistilaisuutena ennen lukuloman alkua. Löydät lisätietoa retorisista keinoista Särmä-digikirjan sivulta 75.

Kiitospuheen sopiva pituus on noin 2 minuuttia ja sitä valmistellaan noin 20 minuuttia.


Hyödynnä puheessasi ainakin seuraavia retorisia keinoja:

 • Voimakkaan myönteiset sananvalinnat ja superlatiivit
 • Vertaukset ja metaforat
 • Toisto ja listaukset, erityisesti kolmiportainen listaus
 • Liioittelu ja kärjistäminen
 • Vastakkainasettelu ja vastakohtien luominen


Käytä apuna sulkeissa olevia virkkeiden alkuja tai kirjoita puhe kokonaan itse, omaa rakennetta käyttäen.


1. Aloita puhuttelemalla puheen kohdetta (esim. Rakkaat luokkatoverit...).


2. Kerro henkilölle, mitä hän merkitsee sinulle (esim. Olen kiitollinen teille siitä, että...).


3. Kuvaile vähintään kaksi tilannetta, joissa luokkatovereidesi myönteinen käytös on erityisesti jäänyt mieleesi - sinulla on esimerkiksi  luokkatovereidesi ansiosta ollut hauskaa, olet saanut apua tai olet ymmärtänyt jotakin olennaista.  Malta havainnollistaa elävästi konkreettisin esimerkein ja esimerkiksi pienien tarinoiden avulla.


4. Puhuttele luokkatovereitasi vielä uudelleen (esim. Te tärkeät tukijoukkoni...).


5.  Kiitä uudelleen ja päätä puhe esimerkiksi suuntaamalla ajatuksesi tulevaan.