Kuvan lähde

Esseen muokkauksen ja itsearvioinnin avuksi

Ohessa on tarkistuslista, joka sinun on syytä käydä läpi jokaisen esseen kohdalla. Voit hyödyntää tarkistuslistaa monissa esseen kirjoittamisen vaiheissa: esimerkiksi raakatekstiä muokatessasi ja esseen lopullista versiota hioessasi. 

Perehdy myös huolellisesti esseen arvioinnin kriteereihin, jotka löydät täältä.

Löydät selvennyksen käsitteistä aihio, päänäkökulma ja käsittelynäkökulma täältä.


Tekstin asettelu

 • Alkaahan otsikko rivin alusta ja onhan se kirjoitettu samalla fontilla ja fonttikoolla kuin muukin teksti?
 • Tuleehan otsikon jälkeen kolme riviä tyhjää ennen varsinaista tekstiä?
 • Onhan kappaleiden vaihtuminen merkitty jättämällä kappaleiden välille yksi tyhjä rivi?


 Aihion rajaus, päänäkökulma ja käsittelynäkökulmat

 • Mikä on esseen päänäkökulma? Onko essee pohtiva vai kantaaottava? Pohtivan esseen päänäkökulman voi useimmiten esittää kysymyksenä, kun taas kantaaottavan esseen pääväitteen voi muotoilla virkkeen laajuiseksi teesiksi.
 • Liittyyhän valitsemasi päänäkökulma varmasti valitsemaasi aihioon?
 • Onhan aihiota rajattu riittävästi?
 • Onko päänäkökulma omaperäinen?
 • Liittyväthän kaikki käsittelynäkökulmat päänäkökulmaan? Pysyykö teksti asiassa vai onko siinä rönsyjä, joita voisi karsia?
 • Onhan käsittelynäkökulmia mukana monipuolisesti? Onko esseen sisältö riittävän laaja?
 • Onko esseessä toistoa tai itsestäänselvyyksiä, jotka voisi karsia pois?
 • Eihän esseen sisältö jää vain yksittäisen ihmisen elinpiiriin? Tarkastellaanko päänäkökulmaa esimerkiksi yksilölähtöisesti ja yhteiskunnallisesti?
 • Oletko  perustellut ajatuksiasi riittävästi ja huomioinut myös mahdolliset vastakkaiset näkökulmat? Onko mukana liian jyrkkiä mielipiteitä tai liiallista yleistämistä?
 • Onko tekstissä abstraktia pohdintaa ja konkreettisia osioita? Sisältäähän teksti riittävästi havainnollistamista, esimerkiksi ilmiöitä valottavia esimerkkejä tai pieniä tarinallisia jaksoja?
 • Olethan hyödyntänyt esseessä omia erityistietojasi ja kokemuksiasi? Kuinka voisit hyödyntää niitä vielä enemmän?


Tekstin kokonaisrakenne

 • Miten tiivistäisit esseen punaisen langan, keskeisen ajatuskulun, parilla virkkeellä? Mikäli tiivistäminen on vaikeaa, voi olla, että ajattelun punaista lankaa pitää vielä etsiä. 
 • Millaista rakennemallia tai rakennemallien yhdistelmää esseessä on käytetty (esimerkiksi ongelmanratkaisujärjestys, aihepiirijärjestys, aikajärjestys ja niin edelleen)? Olisiko rakennemallia vielä tarkoituksenmukaista vaihtaa?
 • Näkyväthän käsittelynäkökulmat esseessä loogisesti? Käsittelethän esimerkiksi yhdessä esseen kohdassa yhtä asiaa etkä toista saman asian käsittelyä myöhemmin eri kohdassa?
 • Onko esseen jokaisessa kappaleessa ydinvirke? Käsittelethän yhdessä kappaleessa yhtä asiakokonaisuutta? Mikäli sinulla on ollut ongelmia ydinvirkkeiden kanssa, laita ydinvirke aina kappaleen alkuun ja voit myös alleviivata sen. Jos sinun on vaikeaa hahmottaa kappaleiden rakennetta, voit myös kokeilla antaa jokaiselle kappaleelle työotsikon. Jos otsikkoa on vaikeaa keksiä, kappaleen rakenne luultavasti hajoaa.
 • Ovatko tekstin kappaleet sopivan mittaisia? Eihän teksti sisällä ylipitkiä, vaikeasti hahmotettavia kappaleita tai vaihtoehtoisesti peräkkäisiä lyhyitä kappaleita, jotka tekevät kokonaisuudesta sirpaleisen?
 • Liittyvätkö esseen kappaleet toisiinsa vai sisältääkö teksti yllättäviä hyppäyksiä asiasta toiseen kappaleiden välillä?
 • Onko kappaleiden sisäinen rakenne sidosteinen? Eihän yksittäisen kappaleen sisällä tule yllättäviä hyppäyksiä asiasta toiseen, vaikka kappaleen sisällöt liittyisivätkin kaikki ydinvirkkeeseen?
 • Mitä aloitustyyppiä esseessä on käytetty? Johdatteleeko aloitus tekstin aiheeseen? Onko aloitus pohdittu ja lukijaa kiinnostava?
 • Mitä lopetustyyppiä esseessä on käytetty? Onko lopetus pohdittu? Kokoaako se esseen ajatuksia yhteen?
 • Tarkastele otsikkoa. Käyhän päänäkökulmasi ilmi otsikosta ja vastaahan otsikko tekstin sisältöä? Onhan otsikko lukemaan houkutteleva ja omaperäinen?


Yleinen aineistojen käyttö

 • Oletko lukenut valitsemasi aineistot riittävän huolellisesti? Onko aineistoissa kohtia, joita et ymmärrä? Olisiko vielä tarpeellista vaihtaa aineistoa?
 • Onko aineistoja luettu myös kriittisesti ja kontekstit huomioiden?
 •  Liittyväthän aineistoista poimitut kohdat aidosti omaan ajatteluusi?
 • Onko aineistoihin viitattu sopiva määrä? Sisältääkö essee turhaa aineistojen referointia tai tulisiko jompaakumpaa aineistoa avata lukijalle vielä enemmän?
 • Välittyyhän lukijalle käytetyistä aineistoista oikea kuva, vaikka hän ei tuntisikaan aineistoa?
 • Liittyyhän aineistoviittauksiin aina myös omaa pohdintaa? Voisiko pohdintaa vielä syventää ja monipuolistaa?
 • Erottuvatko omat ajatuksesi aineistojen ajatuksista?


Viittaustekniikan yksityiskohdat

 • Sisältäähän tekstisi varmasti kaksi oikeaoppisesti laadittua aineiston esittelyviittausta? Esittelyviittauksessa tulee muistaa mainita aina kuusi asiaa: aineiston nimi, aineiston kirjoittajan nimi, aineiston tekstilaji, aineiston julkaisupaikka, aineiston julkaisuaika ja aineiston aihe.
 • Onhan aineiston referointi tehty omin sanoin? Käyhän referoidusta kohdasta ilmi, että nyt puhutaan aineistosta eivätkä ajatukset ole omiasi?
 • Jos teksti sisältää suoria sitaatteja aineistosta, pohdi ovatko ne aidosti tarpeellisia ja tekstiisi sopivia. Mikäli haluat säilyttää suoran sitaatin tekstissäsi, tarkista, että kaksoispiste, lainausmerkit, pilkut ja pisteet ovat kohdallaan. 


Tekstin kieli ja tyyli

 • Noudattaahan teksti kirjoitetun yleiskielen normeja? Huomioi varsinkin kielenhuoltokysymykset, joihin olet törmännyt aiemmissa esseissä.
 • Ovatko tekstin lause- ja virkerakenteet toimivia? Sisältääkö essee tarpeettoman pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä tai liian lyhyitä virkkeitä? Vaihtelevathan virkerakenteet?
 • Ovathan sananvalinnat mahdollisimman tarkkoja?
 • Onko tekstin sanasto monipuolista? Toistuuko jokin yksittäinen ilmaus häiritsevästi läpi tekstin? Miten voisit tietoisesti monipuolistaa sanastoa?
 • Onko esseessä turhia sanoja tai lauseita?
 • Onko tekstin tyyli yhtenäistä?


Käy vielä läpi "Kielenhuollon musta lista" täältä (linkki tulossa) ja katso, ettei esseesi sisällä listassa mainittuja ilmiöitä.