Kuvan lähde


ÄI 1-2 (YT) : Johdatus lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin

Opintojakso käsittää äidinkielen ja kirjallisuuden moduulit 1 ja 2. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi opintojakson keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty paikallisesti, että opiskelija tutustuu lukion äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisiin tekstilajeihin kirjoitustaidon vastaukseen eli esseeseen ja lukutaidon vastaukseen.

Opintojakso kestää koko syyslukukauden ajan eli se alkaa 18.8. ja päättyy 22.12.


Opintojakson tavoitteet ja sisällöt


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.
 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.


Opintojakson keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
 • kielen- ja tekstinhuoltoa
 • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
 • monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite
 • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet


Syyslukukauden arvioitavat työt

 • Omaa äidinkielen opiskelua reflektoiva teksti.
 • Otsikkoessee, jonka laajuus on 4000 merkkiä
 • Aineistoessee, jonka laajuus on noin 5000 merkkiä.
 • Lukutaitovastaus 1: Uutisen tekstilajipiirteiden analyysi
 • Lukutaitovastaus 2: Kontekstien analyysi
 • Lukutaitovastaus 3: Audiovisuaalisen tekstin analyysi

Kaikki syyslukukauden työt arvioidaan asteikolla 4-10. Huomaa, että jokaisen työn tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta opintojaksosta voi saada arvosanan.


Syyslukukauden etenemisjärjestys

 •  Äidinkielen tuntien säännöt ja opintojakson sisällöt, Materiaali
 •  Ydinvirke ja tukivirkkeet, Diaesitys ja tehtäviäMateriaali 2
 •  Omaa äidinkielen opiskelua reflektoiva teksti, Tehtävänanto ja malliteksti
 •  Mikä on essee?  Luetaan Särmä -käsikirjan malliessee (s.102-103), Diaesitys
 •  Esseen rakennemallit (materiaali) ja ongelmanratkaisujärjestyksellä kirjoitetun esseen lukeminen
 • Oman esseen suunnitelman laatiminen
 • Kirjoitustunnit (Abitti): kolme tuntia
 •  Tekstin tutkijan peruskysymykset (tavoite, sisältö, rakenne jne.)
 • Johdatus lukutaitovastaukseen tekstilajina, mallitekstejä
 • Lukutaitovastauksen laatiminen: Uutisen tekstilajipiirteet, kirjoitetaan 2 h
 • Esseen kirjoittaminen prosessina, aihion rajaus ja käsittelynäkökulmien tuottaminen
 • Moniäänisyys kirjoitustaidon vastauksessa & moniäänisyys laajempana ilmiönä, oman äänen ja aineiston äänen erottaminen, omaäänisyys, viittaustekniikan alkeita
 • Referointi ja kommentointi, pieni teksti, joka tulee saada tunnilla valmiiksi
 • Aineistopohjaisen esseen suunnittelu, teemana unelmointi (oma päänäkökulma, rakennemalli, aineistoviittaukset)
 • Aineistopohjaisen esseen kirjoitustunnit (Abitti), kirjoitetaan 4 h
 • Kontekstualisoiva lukutapa
 • Lukutaitovastaus 2: Kontekstien analyysi
 • Kuvan analyysi
 • Audiovisuaalisen tekstin analyysi
 • Lukutaitovastaus 3: Audiovisuaalisen tekstin keinojen analyysi, kirjoitetaan koulussa 2 h