Kuvan lähde

ÄI 5 (YT): Mediatekstit ja vaikuttaminen 

Opintojaksossa perehdytään monipuolisesti mediateksteihin ja niiden analysointiin sekä tulkitsemiseen. Sananvapaus, media- ja lähdekritiikki, mediaetiikka, argumentointi ja retoriikka ovat moduulin keskeisiä käsitteitä, joiden kautta tarkastellaan muun muassa vaikuttamista ja tiedonhankintaa.


Opintojakson tavoitteet ja sisällöt


Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta
 • perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.


 Opintojakson keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

 • sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka
 • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot
 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet
 • puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista.

 

Opintojakson arvioitavat työt

 • Tulevaisuusaiheinen 6000 merkkiä pitkä essee, jossa noudatetaan aitoa ylioppilasarviointia
 • Argumentaatioanalyysi mallirakenteen pohjalta (tehdään kahdessa erässä: argumentaatiokeinot ja retoriset keinot); yhteispituus 4500 merkkiä
 • Audiovisuaalisen mainoksen analyysi; pituus 4500 merkkiä

Opintojakson etenemisjärjestys

Oppitunteja on opintojaksossa yhteensä 20. Seuraava etenemisjärjestys on suuntaa antava.

 • Äidinkielen tuntien säännöt, opintojakson arvioitavat sisällöt ja aikataulut
 • Argumentaatioanalyysin keskeisiä käsitteitä: agumentaatio, tavoite, teesi, taustaoletus, arvo, Diaesitys
 • Argumentaatiokeinot
 • Argumentaation arvioiminen
 • Kertaus: Miten tuotan lukutaitovastauksen? Luetaan myös mallitekstejä.
 • Argumentaatioanalyysi valmiin mallirakenteen pohjalta, osa 1
 • Retoriset keinot 
 • Argumentaatioanalyysi mallirakenteen pohjalta, osa 2
 • Esseen tuottamisen perusteita ja malliesseen lukeminen
 • Tulevaisuusaiheisen esseen kirjoittaminen
 • Audiovisuaalisen tekstin vaikuttamiskeinojen analyysi
 • Lukutaitovastaus 2: Audiovisuaalisen tekstin analyysi